Αλληλεπίδραση (μορφές, συγκρούσεις)

Τρέχουσα έρευνα:

 

Γενικά για την έρευνα και το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο του Δημήτρη Γερμανού, βλ. την ιστοσελίδα espacepedagogie.net

Για την τρέχουσα έρευνα:

Ερευνητικό πεδίο: Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία

 • Ο χώρος ως υλικό πεδίο αγωγής
 • Οι σχέσεις χώρου ως παράμετρος της συνεργατικής μάθησης

Ερευνητικό πεδίο: Εκπαιδευτική αλλαγή

 • Το πέρασμα από την παραδοσιακή στη συνεργατική τάξη
 • Η οργανωτική και η ατομική αλλαγή ως παράμετροι της εκπαιδευτικής αλλαγής
Τρέχουσα έρευνα:
 1. Engaging with children in the activity of creative music making
 2. Music Improvisation as communicative dialogue
 3. The relationship between music and image and the receiver of preschool age
Τρέχουσα έρευνα:

 

 1. Παιδαγωγική αλληλεπίδραση - Κοινωνικές σχέσεις παιδαγωγού-μαθητή / Teacher-child interactions
 2. Ποιότητα προσχολικών περιβαλλόντων / Quality of early childhood education environments
 3. Επαγγελματική ανάπτυξη νηπιαγωγών / Professional development of early educators
 4. Μαθησιακά Περιβάλλοντα / Learning environments (Home & School)
Τρέχουσα έρευνα:
Δεν υπάρχουν στοιχεία ακόμη