Αλληλεπίδραση (μορφές, συγκρούσεις)

Τρέχουσα έρευνα:

 

Γενικά για την έρευνα και το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο του Δημήτρη Γερμανού, βλ. την ιστοσελίδα espacepedagogie.net

Για την τρέχουσα έρευνα:

Ερευνητικό πεδίο: Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία

 • Ο χώρος ως υλικό πεδίο αγωγής
 • Οι σχέσεις χώρου ως παράμετρος της συνεργατικής μάθησης

Ερευνητικό πεδίο: Εκπαιδευτική αλλαγή

 • Το πέρασμα από την παραδοσιακή στη συνεργατική τάξη
 • Η οργανωτική και η ατομική αλλαγή ως παράμετροι της εκπαιδευτικής αλλαγής
Τρέχουσα έρευνα:
 1. Researching young children's spontaneous music-making
 2. Engaging with children in the creative act of composing and improvising music
 3. Music Improvisation as communicative dialogue
Τρέχουσα έρευνα:

 

 1. Παιδαγωγική αλληλεπίδραση - Κοινωνικές σχέσεις παιδαγωγού-μαθητή / Teacher-child interactions
 2. Ποιότητα προσχολικών περιβαλλόντων / Quality of early childhood education environments
 3. Επαγγελματική ανάπτυξη νηπιαγωγών / Professional development of early educators
 4. Μαθησιακά Περιβάλλοντα / Learning environments (Home & School)
Τρέχουσα έρευνα:
Δεν υπάρχουν στοιχεία ακόμη