Αυτοαντίληψη-Αυτεκτίμηση-Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού-Παιδιού

Τρέχουσα έρευνα:

Λειτουργία και περιεχόμενο των κοινωνικών αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών για την παιδική ηλικία και για τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. 

Λειτουργία των κοινωνικών αναπαραστάσεων σε παιδιά νηπιαγωγείου-δημοτικού. 

Αυτοαντίληψη - αυτοεκτίμηση παιδιών προσχολικής ηλικίας και κοινωνικές σχέσεις

Τρέχουσα έρευνα:

Οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ ακολουθούν μοντέλα δασκαλοκεντρικά και την περιορίζουν στη γνωστική της διάσταση. Για το λόγο αυτό κατευθύναμε την έρευνά μας προς (1) μελέτη των τρόπων που οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ εφαρμόζουν βιωματικές μεθόδους (2) έρευνα των κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών αξιών στο νηπιαγωγείο, με έμφαση στην ενσυναίσθηση προς άλλα όντα (3)συσχετισμό της φιλοσοφίας, των αρχών, των μεθόδων της ΠΕ με τα επιστημολογικά Παραδείγματα (θετικιστικό, ερμηνευτικό, κοινωνικά κριτικό). Επεξεργαζόμαστε ένα ερευνητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των φοιτητριών μας σε βιωματικές τεχνικές και μεθόδους και συνακόλουθης «μεταφοράς» και «αξιολόγησής» τους στην πρακτική άσκηση του τελευταίου έτους των σπουδών των φοιτητριών μας (4) Σύνδεση της ΠΕ με την εκπαίδευση για την ειρήνη

Τρέχουσα έρευνα:

Τα προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκω είναι "Εκπαιδευτική Ψυχολογία' και "Συμβουλευτική-Κοινωνική & Συναισθηματική Αγωγή". Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκω είναι "Ενδυνάμωση οικογενειών από πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες" και "Σχέση μεταξύ Ψυχολογικής Έρευνας και Πιαδαγωγικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες". Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα σχετίζονται με τα κίνητρα μάθησης, διαχείριση τάξης, επικοινωνιακές και συμβουλευτικές δεξιότητες, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μειονότητες και ειδική αγωγή, διαχείριση συγκρούσεων παιδιών και εφαρμογές πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά σε επικινδυνότητα για  δυσκολίες μάθησης.