Βιωματική εκπαίδευση

Τρέχουσα έρευνα:
 1. Researching young children's spontaneous music-making
 2. Engaging with children in the creative act of composing and improvising music
 3. Music Improvisation as communicative dialogue
Τρέχουσα έρευνα:

Οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ ακολουθούν μοντέλα δασκαλοκεντρικά και την περιορίζουν στη γνωστική της διάσταση. Για το λόγο αυτό κατευθύναμε την έρευνά μας προς (1) μελέτη των τρόπων που οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ εφαρμόζουν βιωματικές μεθόδους (2) έρευνα των κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών αξιών στο νηπιαγωγείο, με έμφαση στην ενσυναίσθηση προς άλλα όντα (3)συσχετισμό της φιλοσοφίας, των αρχών, των μεθόδων της ΠΕ με τα επιστημολογικά Παραδείγματα (θετικιστικό, ερμηνευτικό, κοινωνικά κριτικό). Επεξεργαζόμαστε ένα ερευνητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των φοιτητριών μας σε βιωματικές τεχνικές και μεθόδους και συνακόλουθης «μεταφοράς» και «αξιολόγησής» τους στην πρακτική άσκηση του τελευταίου έτους των σπουδών των φοιτητριών μας (4) Σύνδεση της ΠΕ με την εκπαίδευση για την ειρήνη

Τρέχουσα έρευνα:

 

 • Η θεατροπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
 • Προγράμματα Σπουδών στο θέατρο
 • Θέατρο για παιδιά
 • Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα
 • Θεατροπαιδαγωγική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα
 • Οι θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ως εργαλεία ποιοτικής έρευνας
 • Η θεατρική κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση: κοινωνική/επικοινωνιακή διάσταση
 • Παιχνίδι και Παιδί
Τρέχουσα έρευνα:

Τα προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκω είναι "Εκπαιδευτική Ψυχολογία' και "Συμβουλευτική-Κοινωνική & Συναισθηματική Αγωγή". Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκω είναι "Ενδυνάμωση οικογενειών από πολιτισμικές και γλωσσικές μειονότητες" και "Σχέση μεταξύ Ψυχολογικής Έρευνας και Πιαδαγωγικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες". Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα σχετίζονται με τα κίνητρα μάθησης, διαχείριση τάξης, επικοινωνιακές και συμβουλευτικές δεξιότητες, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μειονότητες και ειδική αγωγή, διαχείριση συγκρούσεων παιδιών και εφαρμογές πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά σε επικινδυνότητα για  δυσκολίες μάθησης.

Τρέχουσα έρευνα:

1. Αξιολόγηση διετούς προγράμματος /Curricullum ¨Φίλοι Μουσικόφιλοι" για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας σε Νηπιαγωγεία, Παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλισης, μετά από πολυετή εφαρμογή.
2. Διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση
3. Μουσικοπαιδαγωγική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
4. Παραγωγή μουσικοπαιδαγωγικού υλικού
5. Δημιουργικές καλλιτεχνικές εφαρμογές με σύζευξη τεχνών στην εκπαίδευση