ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

Γενικά για την έρευνα και το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο του Δημήτρη Γερμανού, βλ. την ιστοσελίδα espacepedagogie.net

Για την τρέχουσα έρευνα:

Ερευνητικό πεδίο: Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία

 • Ο χώρος ως υλικό πεδίο αγωγής
 • Οι σχέσεις χώρου ως παράμετρος της συνεργατικής μάθησης

Ερευνητικό πεδίο: Εκπαιδευτική αλλαγή

 • Το πέρασμα από την παραδοσιακή στη συνεργατική τάξη
 • Η οργανωτική και η ατομική αλλαγή ως παράμετροι της εκπαιδευτικής αλλαγής
 
 
Σπουδές

1982. 

Διδακτορική διατριβή, Κέντρο Κοινωνικής Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εθνολογίας (Centre d'Ethnologie Sociale et de Psychologie-CESP), Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (École des Hautes Études en Sciences Sociales-EHESS), Παρίσι. Κατεύθυνση: Κοινωνική Ψυχολογία της Εκπαίδευσης.

1977. 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα D.E.A., Κέντρο Κοινωνικής Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εθνολογίας (CESP),  Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (EHESS), Παρίσι. Ειδίκευση: «Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και ψυχοκοινωνικές διαδικασίες (διεπιστημονικές έρευνες)».

1976.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Μαιτρίζ, Σχολή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, 1ο Πανεπιστήμιο Παρισιού, Πάνθεον-Σορβόννη.

1973

Πτυχίο Αρχιτέκτονα-Μηχανικού Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

(ΕΠΙΛΟΓΗ)

 1. Germanos, D. (2015). «The Place as factor of the pedagogical quality of space». In Germanos, D. Liapi, M. (eds), Places for Learning Experiences. Think, Make, Change. Digital Proceedings of the Symposium with International Participation, Thessaloniki, 09-10 January 2015. Athens: Greek National Documentation Centre, 46-55, http://epublishing.ekt.gr/el/12239.
 2. Γερμανός, Δ. (2015). «Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου: Μια προσέγγιση της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από την αλλαγή της σχέσης του παιδιού με το χώρο». Στο Γουργιώτου, Ε. (επιμ.) Αρχιτεκτονικές & εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία τόπων μάθησης στο Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Δίσιγμα, 45-58.
 3. Γερμανός, Δ. (2014). «Αναμορφώνοντας το σχολικό χώρο: Από τον χώρο των κανονισμών, στο χώρο για το παιδί». Στο: Τζεκάκη, Μ., Κανατσούλη, Μ. (επιμ). Αναστοχασμοί για την παιδική ηλικία. Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ, 448-467 (ηλεκτρονική έκδοση) http://www.nured.auth.gr/congress2014/
 4. Μέλος της ομάδας μετάφρασης και προσαρμογής στα ελληνικά του Harms, Th., Clifford, R., Cryer, D. (2005). Early Childhood Environment Rating Scale. New York: Teachers College Press. Αναθεωρημένη έκδοση στα ελληνικά: Μπότσογλου, Κ. Κακανά Δ. (επιμ.) (2013). Κλίμακα Αξιολόγησης Περιβάλλοντος Προσχολικής Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Υπεύθυνος για το Κεφάλαιο «Χώρος και Επίπλωση», 18-32.
 5. Γερμανός, Δ. (2013). Οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται την αλλαγή στη σχολική τάξη. Σχέση έρευνας, επιμόρφωσης και πειραματικών παρεμβάσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επιστημονική Επετηρίδα ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 34-67 (Ηλεκτρονική έκδοση) http://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=40&lang=el
 6. Γερμανός, Δ. (2011). Ο χώρος ως παράγοντας αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο. Στο Χρυσαφίδης, Κ., Σιβροπούλου, Ρ. (επιμ.), Αρχές και προοπτικές της προσχολικής εκπαίδευσης: Τιμητικός τόμος για την Ε. Κουτσουβάνου Αθήνα: Κυριακίδης, 23-44.
 7. Γερμανός, Δ. (2010). Ο «παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου»: μια μέθοδος αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, μέσα από αλλαγές στο χώρο. Στο Γερμανός, Δ., Κανατσούλη, Μ. (επιμ.), ΤΕΠΑΕ 09, Πρακτικά επιστημονικών εκδηλώσεων του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, 2007-09, Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress, 2010, 21-54.
 8. Γερμανός, Δ. (2010). «Το Μουσείο ‘πάει σχολείο’; Στο Νάκου, Ε., Βέμη, Β. (επιμ.) Μουσεία και εκπαίδευση - γενικός απολογισμός, κριτική αποτίμηση και προοπτικές Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Βόλος, 9-11 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 287-297.
 9. Germanos, D., Gavriilidis, S., Arvaniti, I. (2009). School creates its own library: A case study. School Libraries in the Picture. Proceedings of the 38th Annual Conference of the International Association of School Librarianship (IASL). Padova, 2-4 September 2009 (ηλεκτρονική έκδοση).
 10. Germanos, D. (2009). «Le réaménagement éducatif de l’espace scolaire, moyen de transition de la classe traditionnelle vers une classe coopérative et multiculturelle ». Gerflint, Paris : Synergies/ Sud-est européen, 2, 85-101
 11. Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Α., Γρηγοριάδης, Α., Κλιάπης, Π. (2007α). Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της δημιουργίας συνεργατικού περιβάλλοντος στην τάξη τους, στο πλαίσιο μιας έρευνας-δράσης. Στο Καψάλης, Γ.Δ., Κατσίκης, Α.Ν. (επιμ.), Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Ιωάννινα 17-20 Μαΐου 2007. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, 294-302 (ηλεκτρονική έκδοση).
 12. Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Α., Γρηγοριάδης, Α., Κλιάπης, Π. (2007). «Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη νέα συνεργατική τους τάξη και τα κριτήρια με τα οποία την αξιολογούν», στο: Χατζηδήμου et al (επιμ.),Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 487-495.
 13. Γερμανός, Δ. (2006). «Ο σχολικός χώρος ως παράγοντας ευημερίας του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον». Πρακτικά ΙΣΤ’ Παγκύπριου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία του Παιδιού στο Σχολικό Περιβάλλον, Λευκωσία 12 Μαΐου 2006. Λευκωσία: ΕΕ Διευθυντών Σχολείων ΔΕ, 44-62
 14. Γερμανός, Δ. (2005).«Θέματα οργάνωσης του χώρου στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για Διαθεματικά Προγράμματα Σπουδών», στο: Γερμανός Δ., Παναγιωτίδου Ε. (επιμ.), Η «Διαθεματική» Προσέγγιση της Διδασκαλίας και της Μάθησης στην Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία.Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 40-51.
 15. Γερμανός, Δ. (2003).«Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου για την προώθηση της Συνεργατικής Μάθησης», στο: Χαραλάμπους Ν. (επιμ.), Το Συνεργατικό Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Λευκωσία: Κυπριακός Σύνδεσμος Συνεργατικής Μάθησης, 79-88.