ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα νήπια

Εκφοβισμός και βία στο νηπιαγωγείο
 

 
 
Σπουδές

Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης (Teachers College – Columbia University) Mάιος 1989

Doctor of Education (Διδακτορικό) Ειδίκευση στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση (early childhood education)

Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης (Teachers College – Columbia University) Mάιος 1986

Master of Education (Μάστερ) Ειδίκευση στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση (early childhood education)

Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Boston University) Μάιος 1985

Master of Education (Μάστερ) Ειδίκευση στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (elementary education)

Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Boston University) Μάιος 1984

Bachelor of Science (Μπάτσελορ) με διάκριση (cum laude) Ειδίκευση στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση (early childhood education).

Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών Ιούνιος 1982

Πτυχίο, βαθμός «Άριστα».

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Βιβλία

Αναπτυξιακά Κατάλληλες Πρακτικές για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
S. Bredekamp & C. Copple (Επιμέλεια Ε. Ντολιοπούλου). Αθήνα: Πεδίο, 2011.

To Ολοήμερο Νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες Χώρες (Επιμέλεια,  πρόλογος και κεφάλαιο του βιβλίου). Αθήνα, Πεδίο, 2011.

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Με Έμφαση στην Προσχολική (σε συνεργασία με την Ε. Γουργιώτου).   Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, 2008.

Κεφάλαια σε βιβλία

Ο εκφοβισμός στο σχολείο ως κοινωνικό φαινόμενο" στο Κ. Μπίκος & Ε. Ταρατόρη (επιμέλεια) (2015): Μελετήματα και ερωτήματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Θεσ/νίκη: Αφοί Κυριακίδη, σελ. 487-499.

"H Υποχρεωτικότητα στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο" στο Δ. Κακανά & Γ.Σιμούλη (επιμέλεια) (2008): Η προσχολική εκπαίδευση τον 21ο αιώνα: θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές. Αθήνα: Επίκεντρο, σελ. 60-70.

Ελληνικά περιοδικά

"Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδιοκότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και μείωσή της". Έρευνα στην Εκπαίδευση 3, 2015, 97-125.

"Αντιλήψεις Νηπίων για την Οικονομική Κρίση: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Ελλάδα", Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση 1, 2013, 108-129.

"Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στους Νέους της Χώρας μας: Μια Μελέτη Περίπτωσης Φοιτητών του Α.Π.Θ". Σύγχρονη Εκπαίδευση 169, 2012, 83-97.

Ξενόγλωσσα περιοδικά και διαδίκτυο

"Greek Kindergarten Teachers’ and Parents’ Views about Changes in Play since their own Childhood" (Απόψεις Ελλήνων νηπιαγωγών και γονέων για τις αλλαγές στο παιχνίδι από την παιδική τους ηλικία μέχρι σήμερα) (σε συνεργασία με την Χ. Ρίζου). European Early Childhood Education Research 2012, 20(1), 133-147.

"Preschool Education in Greece" (Η προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα). Eντεταλμένη αναφορά για το Ινστιτούτο Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Έρευνας του Μονάχου (Commisioned report for the State Institut of Early Childhood Research ή IFP Munich), 2009 http://www.ifp.bayern.de/projekte/laufende/informationenseepro-english.html