ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα
 1. Engaging with children in the activity of creative music making
 2. Music Improvisation as communicative dialogue
 3. The relationship between music and image and the receiver of preschool age
 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
 
Σπουδές

Διδακτορικό στη Μουσική Παιδαγωγική (DPhil, Doctor of Philosophy in Education), Πανεπιστήμιο του Exeter, Αγγλία (2003). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Teaching composing in the primary classroom: understanding teachers’ framing of their practice» («Η διδασκαλία της σύνθεσης στην τάξη: κατανοώντας την διάρθρωση της πρακτικής των δασκάλων»). Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και Πανεπιστημίου Exeter.

Μεταπτυχιακό στη Μουσική Παιδαγωγική (Master of Arts in Music Education), Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία (1998). Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: «How can the educational theories of Jaques-Dalcroze, Kodàly and Orff foster creativity? Could they be combined in the educational practice?» («Με ποιο τρόπο οι μουσικοπαιδαγωγικές θεωρίες του Jaques-Dalcroze, Kodàly και Orff ενθαρρύνουν τη μουσική δημιουργικότητα; Μπορούν να συνδυασθούν στην εκπαιδευτική πράξη;»). Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Πτυχίο στην Παιδαγωγική Επιστήμη της Προσχολικής Ηλικίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996).

Πτυχίο Πιάνου με Άριστα Παμψηφεί, Πρότυπο Πειραματικό Ωδείο Αθηνών (1997).

 

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Πρόσφατες επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 Μονογραφία

 1. Δογάνη, Κ. (2012) Μουσική στην Προσχολική Αγωγή: Αλληλεπίδραση Παιδιού-Παιδαγωγού. Αθήνα: Gutenberg, Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, ISBN: 978-960-01-1526-0.

Πρωτότυπες Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά με κριτές

 1. Dogani, K. & Constandinidou-Semoglou, O. (2015) Visual messages accompanied by music: preschool children's interpretationsDialogoi! Theory & Praxis in Education, Vol. 1, pp. 15-35. 
 2. Dogani, K. (2008) Using reflection as a tool for training generalist teachers to teach musicMusic Education Research, Vol. 10, No. 1, March 2008, pp. 125-139, I.F.: 0.481.
 3. Δογάνη, Κ. (2007) Μουσική Εκπαίδευση στην Ευρώπη: Ευρωπαϊκό Δίκτυο meNet, Αφιέρωμα «Προγράμματα στην Εκπαίδευση», Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα, 3ο τεύχος, σ. 32-35.
 4. Dogani, K. (2004) Teachers’ Understanding of Composing in the Primary ClassroomMusic Education Research, Vol. 6, No 3, November, pp. 263-279, I.F.: 0.481.

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με διαδικασία κρίσης

 1. Dogani, K. (2015) “Our butterfly effect” in music group improvisation. In: N. Economidou Stavrou, M. Stakelum (Eds.) European Perspectives on Music Education: Volume 4 Every learner counts: Democracy and Inclusion in Music Education, Helbling.
 2. Dogani K. (2014). Music Education and Media: an experiential learning perspective for early childhood teacher training. In: S.A. O’Neill (Ed.), Music and Media Infused Lives: Music Education in a Digital Age. τομ.6. Toronto, ON: CMEA/ACME Biennial Book Series, σ. 287-304.
 3. Rodríguez-Quiles y García, J.A. & Dogani, K. (2011) Music in schools across Europe: analysis, interpretation and guidelines for music education in the framework of the European Union. In: Airi, Liimets and Marit, Mäesalu (Εds.) Music Inside and Outside the School, Series: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Volume 21, Frankfurt am Main,  pp.95-122.
 4. Δογάνη, Κ. (2011) Μουσική-Κοινωνία-Εκπαίδευση: Αλληλεπιδράσεις στη διαδικασία της μουσικής μάθησης.  Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης (Επιμ.) «Εκπαίδευση - Κοινωνία & Πολιτική: Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Πυργιωτάκη».  Αθήνα: Τόπος, σ. 671-685. 
 5. Δογάνη, Κ. (2009) Ο αναστοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού μουσικής.  Στο: Ξ. Παπαπαναγιώτου (επιμ.) «Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής», Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ, σ. 369-388.
 6. Dogani, K. (2008) Learning and Teaching Music in Greece: a field in constant flow. In: I. Malmberg & C. Wimmer (Eds) Communicating Diversity: Musik lehren und lernen in Europa - To learn and to teach music in Europe, Augsburg: Wissner, pp. 129-136.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με διαδικασία κρίσης

 1. Δογάνη, Κ. (2015). Ήχος και τόπος ως εμπειρία μάθησης για το παιδί. Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών του Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή: Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή. Θεσσαλονίκη, σ. 378-391
 2. Δογάνη, Κ. (2015). Ηχοτοπία και ηχητικοί περίπατοι στην προσχολική μουσική εκπαίδευση. Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση.  Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας. Αθήνα-Κέρκυρα. σ. 76-86. 
 3. Σέρογλου, Φ.Λέτσι Ά.Γέντζη Ε.Δογάνη Κ. (2014). Δημιουργώ και μαθαίνω φυσικές επιστήμες: Η περίπτωση των μαθητικών ταινιών slowmation. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Ανα-Στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία. Θεσσαλονίκη, σ.1161-1182. 
 4. Dogani, K. (2012) Creating musical multimedia in music educational preschool context, In: Ch.M.Johnson (ed.), Conference Proceedings, ISME Commission for Research in Music Education, 24th International Seminar, 9-13 July, 2012, University of Macedonia, Department of Music Science and Art, Thessaloniki, Greece, pp. 65-70.
 5. Δογάνη, Κ. (2010) Μια πρόταση για την εκπαίδευση νηπιαγωγών για τη χρήση της μουσικής στο ολοήμερο σχολείο: έρευνα και διδακτική πράξη. Στο: Μ.Αργυρίου (επιμ.), «Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές», Πρακτικά 2ου συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ), 20-22 Απριλίου 2007, Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ, ISBN  978-960-89479-7-9, τόμος Β, σ. 80-85.