φοιτητική μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα


Υποστήριξη Φοιτητών

1. Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ https://studentaid.auth.gr/

 


2. Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ

Η Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών του ΤΕΠΑΕ παρέχει στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες την αναγκαία υποστήριξη και καθοδήγηση για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με αποδοτικό τρόπο και να διερευνήσουν τις δυνατότητες πραγματοποίησης  μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης έχει στόχο να τους/τις βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στην διάρκεια των σπουδών (ακαδημαϊκά ή/και προσωπικά ζητήματα).

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι :

 • επίλυση πρακτικών ζητημάτων σχετικά με την επιλογή μαθημάτων, και την παρακολούθηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • καθοδήγηση και ενημέρωση για τις δυνατότητες πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • υποστήριξη για κοινωνικοσυναισθηματικές δυσκολίες προσαρμογής στο ακαδημαϊκό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και καθοδήγηση στην αντιμετώπισή τους σε προσωπικό επίπεδο
 • καθοδήγηση φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ύστερα από προσωπικό τους αίτημα, στην αντιμετώπιση ζητημάτων που τους απασχολούν σχετικά με τις σπουδές τους

Διαδικασία επαφής φοιτητώ/τριών με τους Σύμβουλους Σπουδών

 • Ο/η φοιτητής/-τρια ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος για την δομή της επιτροπής και αποστέλλει ηλεκτρονικό αίτημα προς τον αντίστοιχο Σύμβουλο Σπουδών
 • Ο Σύμβουλος Σπουδών έρχεται σε επαφή με τον/την φοιτητή/-τρια και προγραμματίζεται μεταξύ τους μια (τηλε-)συνάντηση, για προσωπική συζήτηση, υποστήριξη και καθοδήγηση
 • Το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα του/της φοιτητή/-τριας προστατεύονται από τον Σύμβουλο Σπουδών
 • Οι συναντήσεις με το Σύμβουλο Σπουδών δεν  μπορεί να είναι λιγότερες από δύο (2) ανά εξάμηνο
 • Οι Σύμβουλοι Σπουδών έχουν την δυνατότητα να δέχονται τους/τις φοιτητές/-τριες για συνεργασία και βοήθεια συγκεκριμένες ώρες, οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οι φοιτητές/-τριες καλούνται να απευθύνονται:

 • στον κ. Γρηγοριάδη για  τη διαμόρφωση του ατομικού ΠΠΣ
 • στον κ. Κυρίδη για ενημέρωση και καθοδήγηση για μεταπτυχιακές σπουδές
 • στην κ. Γκέκα για υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο
 • στις κ.κ. Παππά και Ρόθου όσοι/όσες επιθυμούν ειδική στήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (λόγω αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών)

Οι φοιτητές/ριες μπορούν να απευθύνονται στα μέλη ΔΕΠ που προαναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο στις ώρες συνεργασίας που έχουν δηλώσει.


(!) Ειδικά για τις περιπτώσεις φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν ειδική στήριξη, δείτε τη διαδικασία εδώ


υποτροφίες

Οι υποτροφίες και τα κληροδοτήματα αποτελούν τρόπους οικονομικής ενίσχυσης των σπουδών σου, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες, σε σχέση με τα κληροδοτήματα, διαθέτουν μεγαλύτερη ευρύτητα στις προϋποθέσεις παροχής τους, εστιάζουν κυρίως στην επίδοση, και παρέχουν συνήθως μεγαλύτερο επίδομα. Τα κληροδοτήματα είναι πλέον επικεντρωμένα στις προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (Ελλάδα). Έχουν ετήσια περιοδικότητα, η οποία όμως μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό.

Αναζητήστε στα παρακάτω (πηγή: οδηγός επιβίωσης ΑΠΘ)

Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ: χορηγεί υποτροφίες, βραβεία και οικονομικές ενισχύσεις σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του ΑΠΘ και σε πτυχιούχους/-ες του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ ή στο εξωτερικό, με κριτήρια οικονομικά, καταγωγής και επίδοσης


Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ: ανακοινώνει υποτροφίες, κληροδοτήματα, βραβεία, επιδοτούμενα σεμινάρια, θερινά σχολεία από ελληνικούς και ξένους φορείς, υποτροφίες ΕΚΟ: Υποτροφίες Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΑΠΘ, με ανταποδοτικό χαρακτήρα, για προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.


Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ: ανακοινώνει υποτροφίες για θερινά σχολεία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, internships κ.α., σύμφωνα με τις εκάστοτε Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας του Ιδρύματος


Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ: διαθέτει εκτεταμένη βάση δεδομένων αναζήτησης υποτροφιών, κληροδοτημάτων, βραβείων κ.λπ.