ανακοινώσεις

Διακοπή Λειτουργίας Τμήματος από Δευτέρα 29-7-2019 έως και Παρασκευή 16-8-2019 (με απόφαση Συγκλήτου ΑΠΘ)

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2994/18-6-2019, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρο 39 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/5-9-2000), όπως ισχύει, και
β) του άρθρου 13 παρ.2 περ. λστ΄ του Ν.4485/2017, όπως αυτός ισχύει
σε συνδυασμό με:
1) το γεγονός ότι το διάστημα από το τέλος Ιουλίου μέχρι και το τέλος Αυγούστου δεν πραγμα-τοποιούνται μαθήματα και εξετάσεις στα Τμήματα και τις Σχολές του Α.Π.Θ. και ως εκ τούτου απου-σιάζουν οι φοιτητές, καθώς επίσης ότι το διδακτικό προσωπικό τελεί σε θερινές διακοπές,
2) την έλλειψη προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών για την εύρυθμη λει-τουργία των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους, με συνέπεια την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο προσωπικό κατά το μήνα Αύγουστο, και
3) για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας,

αποφάσισε οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου(*) να παραμείνουν κλειστές,

για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29-7-2019 έως και Παρασκευή 16-8-2019.

(δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ)

(*) κατά συνέπεια και η Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Παρακαλούμε φροντίστε τη διεκπεραίωση των υποθέσεων σας πριν το κλείσιμο της Γραμματείας για τη θερινή διακοπή