ανακοινώσεις

ΔΠΜΣ "Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους"

ΔΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης «Ένα Σχολείο για Όλους» / ΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης «Ένα Σχολείο για Όλους»
Ολοκλήρωση προγράμματος 31/8/2020 (δεν θα επαναπροκηρυχθεί).

Αρχικά ιδρύθηκε (ΦΕΚ 1877/Β’/14-09-2007) με τον τίτλο:
Διατμηματικό − Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.)  Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης «Ένα Σχολείο για Όλους»
με 2 κατευθύνσεις:
      Α. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
      Β. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας.

και συνεργαζόμενα Τμήματα:
     - Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
     - Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ
     - Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αντικατάσταση - Αναμόρφωση του Διαπανεπιστημιακού - Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα Σχολείο για Όλους" με την υπ' αρ. 130223/Β7/13-8-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2306/ Β’/27-8-2014) με νέο τίτλο:
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης «Ένα Σχολείο για Όλους»
με 2 κατευθύνσεις:
      Α. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
      Β. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας.

και συνεργαζόμενα Τμήματα:
     - Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
     - Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ

Κανονισμός Λειτουργίας (ΑΔΑ:6ΤΖΕ46Ψ8ΧΒ-2ΩΦ).

Γενικά χαρακτηριστικά :
Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα
    α)
Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η φοίτηση για τα τρία πρώτα εξάμηνα είναι υποχρεωτική ενώ κατά το τέταρτο εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή. Τα μαθήματα, που διεξάγονται στις έδρες των Ιδρυμάτων, γίνονται ανά διδακτικές ενότητες. Η διδασκαλία και η παρακολούθηση συνδυάζεται με ερευνητική απασχόληση και πρακτική άσκηση των φοιτητών, οι οποίες υλοποιούνται και εκτός έδρας των ιδρυμάτων.
Αποτυχών θεωρείται ο φοιτητής που δεν παρακολούθησε το 75% του μαθήματος ή βαθμολογήθηκε με βαθμό κατώτερο του 6.
   Η επιλογή του θέματος της διπλωματικής εργασίας γίνεται σε προσυνεννόηση του υποψηφίου με τον διδάσκοντα και πρέπει να εντάσσεται στην περιοχή της κάθε κατεύθυνσης.
   β) Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση πτυχιούχων σε θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση και εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες και μαθητών γλωσσικών-πολιτισμικών μειονοτήτων σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης.
   Πιο συγκεκριμένα, στόχος στην α΄ κατεύθυνση. είναι η εμβάθυνση σε θέματα σχολικών δυσκολιών και ήπιας νοητικής καθυστέρησης καθώς και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της σχολικής και κοινωνικής ένταξης. Στόχος στην β΄ κατεύθυνση είναι η εμβάθυνση σε θέματα ετερότητας, αξιολόγησης και εκπαίδευσης παιδιού από γλωσσικές και πολιτισμικές μειονότητες, με βασική φιλοσοφία ένα αλληλεπιδραστικό σφαιρικό μοντέλο πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης που θα οδηγήσει στη σχολική και κοινωνική ένταξη.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών
    Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
      Άριστα: 8,50-10
      Λίαν Καλώς: 6.50-8.49
      Καλώς: 6.00-6.49
      Ανεπιτυχώς : 0.00 - 5.99
      Ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός: 6.

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος
4 Εξάμηνα, ECTS: 120
  Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

Τρόπος σπουδών
Πλήρης φοίτηση.


Μαθήματα

Μαθήματα 1ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ
1ο εξάμηνο 
(3 τάξεις)

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΑΚΟ.001 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι 7 Υ
ΑΚΟ.002 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 8 Υ
ΑΚΟ.003 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 5 Υ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
1ο εξάμηνο
(2 τάξεις)

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΑΚΟ.004 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 ΥΚ
ΑΚΟ.005 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 5 ΥΚ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
1ο εξάμηνο
(2 τάξεις)

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΑΚΟ.006 ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 5 ΥΚ
ΑΚΟ.007 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5 ΥΚ

Μαθήματα 2ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ
2ο εξάμηνο 
(2 τάξεις)

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΒΚΟ.008 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ 6 Υ
ΒΚΟ.009 ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 5 Υ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
2ο εξάμηνο
(3 τάξεις)

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΒΚΑ.010 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 ΥΚ
ΒΚΑ.011 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7 ΥΚ
ΒΚΑ.012 ΣΧΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6 ΥΚ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
2ο εξάμηνο
(3 τάξεις)

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΒΚΑ.013 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ-ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΥΚ
ΒΚΑ.014 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 7 ΥΚ
ΒΚΑ.015 ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 7 ΥΚ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
3ο εξάμηνο
(4 τάξεις)

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΓΚΑ.016 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 7 ΥΚ
ΓΚΑ.017 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 7 ΥΚ
ΓΚΑ.018 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 8 ΥΚ
ΓΚΑ.019 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΥΚ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
3ο εξάμηνο
(4 τάξεις)

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΓΚΑ.020 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 7 ΥΚ
ΓΚΑ.021 ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 ΥΚ
ΓΚΑ.022 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 7 ΥΚ
ΓΚΑ.023 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΥΚ

4ο εξαμήνο
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ3ο εξάμηνο
(4 τάξεις)

Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 Υ

 


Υπηρεσίες Γραμματείας Αποφοίτων

Α) Έκδοση/Χορήγηση Πιστοποιητικών,Βεβαιώσεων
   Α1) Απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να απευθύνονται :
     - Στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά, ώρα εξυπηρέτησης: 14:00 - 15:00) για την χορήγηση εντύπων πιστοποιητικών.
     - Με αίτημα μέσω Κ.Ε.Π. (βλ. http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1968,
                                                        http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1136)
     - Με αίτημα μέσω αποστολής Εmail στην διεύθυνση info@nured.auth.gr , χρησιμοποιώντας την αιτήση που επισυνάπτεται στον δεσμό
      "Έγγραφo Αιτήσεων" η οποία  θα έχει το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (π.χ. ΚΕΠ, gov.gr, Αστυνομία).
   Βάση της 1698/27-12-2012 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι απόφοιτοι για την έκδοση πιστοποιητικών υποχρεούνται να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΑΠΘ  τα  ακόλουθα ποσά για κάθε περίπτωση δείτε το σχετικό δεσμό Έκδοση/Χορήγηση Πιστοποιητικών,Βεβαιώσεων):
      - Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος 32€
      - Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13€
      - Λοιπά πιστοποιητικά 6€
   Για προσωπικό του ΑΠΘ που υπηρετεί με σχέση εργασίας Δ.Δ. και Ι.Δ., δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ισχύει έκπτωση 50% με την προϋπόθεση απόδειξης της ιδιότητάς τους. Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού: 
        - 5272-041780-361
        - ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
        - ΒΙC PIRBGRAAXXX

   Α2) Παραλαβή πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
        
- Παραλαβή απο την Γραμματεία εργάσιμες ημέρες 14.00-15.00 (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο).
        - Μέσω ΚΕΠ εφόσον το αίτημα υποβλήθηκε από εκεί.
        - Με courier (με χρέωση παραλήπτη).
        - Με απλό ταχυδρομείο (αποστολή σε ΚΕΠ).
        - Μέσω Εmail

   Α3) Γλώσσα - Μετάφραση - Σφραγίδα Χάγης
 Ολα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από
        - Το παράρτημα διπλώματος (για διπλωματούχους) (Ελληνικά και Αγγλικά)
    Η μετάφραση των πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ίδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr Κτίριο Παλιάς Περιφέρειας, Ισόγειο. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη και Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά, τηλ.: 2313309183. Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.

Β) Yπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας
     
Χρήση του sis.auth.gr (εδώ)

Γ) Χρήσιμοι Δεσμοί    
     - Έκδοση/Χορήγηση Πιστοποιητικών,Βεβαιώσεων
     - Έγγραφo Αιτήσεων
     - Αποφάσεις υπουργείου  για την έκδοση συνάφειας με την ειδική αγωγή:
         -  Αρχική αριθμ.YA 54929-Ζ1-1042019-(Β΄1217)_1η
         -  Tροποποίηση αριθμ. YA 66581-Ζ1_25-4-2019 (Β΄1455)_2η
         -  Tροποποίηση  YA 54929Ζ1_3-7-2019 (Β΄2743)_5η
      - ΦΕΚ(Β 4029/21-9-2020) χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
        αποφοίτων ΔΔΠΜΣ και ΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης

Επικοινωνία: 
Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.
τηλέφωνο: 2310 995090
email: info@nured.auth.gr 
fax: 2310995032
κατάργηση διακίνησης εγγράφων στο Δημόσιο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ν.Νόμο 4727 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 184/23.9.2020) από 1/1/2021

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.
Πανεπιστημιούπολη - Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής 2ος
ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη

Ετικέτες: