ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΔΙΠ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

της Παιδαγωγικής Σχολής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

καλεί

μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος που επιθυμούν μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ του Τμήματος,

εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις [διατάξεις του άρθρ. 33 §7 του ν. 4386/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την § 4α του άρθρ. 20 ν. 4452/2017 (*)],

 

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετάταξης (αίτηση εδώ)

μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά

(Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, ερευνητικό έργο – δημοσιεύσεις, προϋπηρεσία)

στη Γραμματεία του Τμήματος

(Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη)

έως την 31η Μαρτίου 2018.

 

Τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είναι τα εξής:

  1. «Πρακτική Άσκηση στην Προσχολική Εκπαίδευση»,
  2. «Εφαρμογές Στατιστικής στην Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Επιστήμες»,
  3. «Εφαρμογές Ψηφιακών Εργαλείων στην Εκπαίδευση»

 

Τα μέλη ΕΔΙΠ, που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα μέλη ΕΔΙΠ μπορούν να τοποθετηθούν στα Εργαστήρια του Τμήματος, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο. Επιπλέον, θα απασχοληθούν σε φροντιστηριακά μαθήματα των συναφών γνωστικών αντικειμένων.

 


(*)Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον σωρευτικώς α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης, β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α' επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό -εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) Σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα. β) Έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός. γ) Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ανά περίπτωση που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για την ανωτέρω απόφαση η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι..