ανακοινώσεις

Εκπροσώπιση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα 2017-2018

Αναρτούμε το αριθμ. πρωτ. 22717/11-5-2018 έγγραφο του Γραφείου 
Πρυτανείας, σχετικά με Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, 
μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ,  
προς ενημέρωσή σας.