ανακοινώσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ– ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

Ι. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2018

       Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΑΔΑ: 9Ε7546Ψ8ΧΒ-69Α)
 2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (6ΖΟΜ46Ψ8ΧΒ-5ΙΗ)
 3. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΩ
 4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΩ 

 

       Β. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΑΔΑ: ΨΗ0646Ψ8ΧΒ-ΕΒΓ
 2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΩΧΞΣ46Ψ8ΧΒ-Μ1Κ)
 3. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΩ
 4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΩ 

 

       Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ  (ΑΔΑ: 6Α6Υ46Ψ8ΧΒ-4ΩΝ)
 2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΩΒΞ946Ψ8ΧΒ-ΑΤ2)
 3. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΩ
 4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΩ

 

ΙΙ. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2018

       Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΑΔΑ: 6ΚΖΟ46Ψ8ΧΒ-569)
  2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΩΟ7Χ46Ψ8ΧΒ-4Ω6)
  3. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΩ
  4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΩ

   

  ΙΙΙ. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2017

         Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΑΔΑ: ΨΥ0Κ46Ψ8ΧΒ-ΝΝ7)
  2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (602Ο46Ψ8ΧΒ-ΨΑΔ)
  3. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΩ
  4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΩ

    

   V.  ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΠΟ 1-9-2018

           Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

   1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΑΔΑ: 9ΩΦΗ46Ψ8ΧΒ-45Ν)
   2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΨΨ3Ι46Ψ8ΧΒ-ΦΣ5)
   3. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΩ
   4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΩ

    

          Β. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)

   1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (ΑΔΑ: ΨΑΙ746Ψ8ΧΒ-ΜΤ2)
   2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΨΗΥΡ46Ψ8ΧΒ-Ψ4Λ)
   3. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΩ
   4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΩ