ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής"

για όσους/ες ενδιαφέρονται να εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

"Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Επιστήμες της Αγωγής" –

Lifelong Learning and Leadership in Education-Education Sciences»  

του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικής

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ http://msc-lilles.nured.auth.gr/msc_lilles/el

Μετά την ίδρυση του ΠΜΣ (ΦΕΚ) «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Επιστήμες της Αγωγής – Lifelong Learning and Leadership in Education-Education Sciences»  στο ΤΕΠΑΕ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη με αριθμ. 20/16.5.2018 Συνεδρίασή του, αποφάσισε να προκηρύξει (δεύτερη προκήρυξη) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/-τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τον ίδιο τίτλο.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : εδώ

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το Πρόγραμμα Σπουδών, διαμορφώνεται ως εξής, ανά εξάμηνο:

 

Α΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

1

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική

10 ECTS

2

Ψηφιακά Περιβάλλοντα Τυπικής και μη Τυπικής Εκπαίδευσης

10 ECTS

3

Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών: Ερευνητικές Προσεγγίσεις

10 ECTS

 

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

4

Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές για την Εκπαίδευση 

10 ECTS

5

Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

10 ECTS

6

Σχολική βελτίωση, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις

10 ECTS

 

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

7

Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης και Ηγεσία

10 ECTS

8

Πρακτική Άσκηση και Σχεδιασμός Έργων Διά Βίου Μάθησης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

10 ECTS

9

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

10 ECTS

 

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 

Σύνολο ECTS 30

 

για περισσότερες πληροφορίες:

 

Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
τηλ. 2310995081

 

Ετικέτες: