ανακοινώσεις

Πρόσκληση στην ορκωμοσία του ΤΕΠΑΕ στις 18 Ιουλίου 2019

Προκειμένου να υπογραφούν τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας και τα φύλλα βαθμολογίας σας, υποχρεούστε να προσέλθετε στη γραμματεία του Τμήματος (Πύργος Παιδαγωγικής, 2ος όροφος)  στις 16 και 17 Ιουλίου 2019, ώρες 12:00-15:00. Στην  περίπτωση που βρίσκεστε εκτός  Θεσσαλονίκης και μόνο τότε, μπορείτε να προσέλθετε στη γραμματεία και την ημέρα της ορκωμοσίας μέχρι τις 10:00.

Τότε μπορείτε να προσκομίσετε και τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν (πχ ακαδημαϊκή ταυτότητα).

Θα πραγματοποιηθούν δύο τελετές ορκωμοσίας.

Πρώτη  Τελετή Ορκωμοσίας, ώρα 12:00:  ορκίζονται οι τελειόφοιτοι με επώνυμα Α-ΜΟΥΡΤΑΣ (76 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ)

Δεύτερη Τελετή Ορκωμοσίας, ώρα  13:00: ορκίζονται οι τελειόφοιτοι  με επώνυμα ΜΟΥΣΚ-Ω (75 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ)

Την ημέρα της τελετής Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 στις Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.  και την ώρα που σας έχει ορισθεί, θα πρέπει να βρίσκεστε στις ορισμένες θέσεις (όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας) είκοσι λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής.  Στις θέσεις αυτές θα παραμείνετε έως τη λήξη της τελετής (εκτός από την διάρκεια της απονομής).