ανακοινώσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 2020-2021

Διαδικασία ανάδειξης Μονομελών Οργάνων Διοίκηση των Τομέων Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 01-9-2020 έως 31-8-2021

σχετική νομοθεσία/ οδηγίες:

 • οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του ν.4692/2020 (Α΄111)
 • οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 (Α΄104)
 • οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4692/2020(Α΄111)
 • οι με αριθμό 153348/Ζ1/15.9.2017 (Β΄3255) απόφασης του ΥΠΠΕΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 191014/Ζ1/07.11.2017(Β΄3969)
 • τa αριθμ. 27730/23.6.2020 & 27910/04.6.2020 έγγραφα του Γραφείου Πρύτανη

οδηγίες προς εφορευτικές επιτροπές:

θα αναρτηθούν στις 18.8.2020

 

Τομέας Παιδαγωγικής

 • Προκήρυξη Εκλογών (αδα: 6ΖΡΘ46Ψ8ΧΒ-730)
 • Συγκρότηση εφορευτικής Επιτροπής  (θα ανακοινωθεί στις 18.8.2020)
 • Ανακήρυξη Υποψηφίων (θα ανακοινωθεί στις 20.8.2020)
 • Πρακτικό Εκλογής (θα ανακοινωθεί στις 25.8.2020)

Διευθυντής/τρια εκλέγεται η/ο:


Τομέας Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής

 • Προκήρυξη Εκλογών (αδα:Ψ2ΚΜ46Ψ8ΧΒ-ΩΕΤ)
 • Συγκρότηση εφορευτικής Επιτροπής  (θα ανακοινωθεί στις 18.8.2020)
 • Ανακήρυξη Υποψηφίων (θα ανακοινωθεί στις 20.8.2020)
 • Πρακτικό Εκλογής (θα ανακοινωθεί στις 25.8.2020)

Διευθυντής/τρια εκλέγεται η/ο:


Τομέας Γλώσσας και Ιστορίας

 • Προκήρυξη Εκλογών (αδα: 62Χ846Ψ8ΧΒ-ΗΑ9)
 • Συγκρότηση εφορευτικής Επιτροπής  (θα ανακοινωθεί στις 18.8.2020)
 • Ανακήρυξη Υποψηφίων (θα ανακοινωθεί στις 20.8.2020)
 • ΠΠρακτικό Εκλογής (θα ανακοινωθεί στις 25.8.2020)

Διευθυντής/τρια εκλέγεται η/ο:


Τομέας Αισθητικής Παιδείας

 • Προκήρυξη Εκλογών (αδα: Ω33446Ψ8ΧΒ-7ΡΤ)
  Συγκρότηση εφορευτικής Επιτροπής  (θα ανακοινωθεί στις 18.8.2020)
 • Ανακήρυξη Υποψηφίων (θα ανακοινωθεί στις 20.8.2020)
 • Πρακτικό Εκλογής (θα ανακοινωθεί στις 25.8.2020)

Διευθυντής/τρια εκλέγεται η/ο: