ανακοινώσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων για το ακαδ. έτος 2021-2022

Η προκήρυξη με την εξεταστέα ύλη και τη βιβλιογραφία των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.[εδώ]

Η αίτηση των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα υποβληθεί ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του Τμήματος (ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί την 01.11.2021 και ώρα 09:00 π.μ. και θα παραμείνει ανοικτός έως 15.11.2021 και ώρα 23:59) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (θα ενεργοποιηθεί κατά την ως άνω προθεσμία).

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν 2690/1999.

Τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά που πρέπει να «ανεβάσετε» (σαρωμένα ως ένα αρχείο σε μορφή zip) είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

2. αστυνομική ταυτότητα ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο

Αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022: 161 (ΦΕΚ  1929/13.5.2021 τ.Β')

Σύμφωνα με

  • το πρώτο άρθρο της  αριθμ Φ1/192329/B3/ 13.12.2013 απόφασης του ΥΠΑΙΘ «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄3185).
  • την αριθμ. Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021  απόφαση του ΥΠΑΙΘ «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2021-2022» (Β΄ 1929),  

οι πτυχιούχοι που θα καταταχθούν στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2021-22  μέσω εξετάσεων υπολογίζονται στα δεκαεννέα (19) άτομα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Οι εξετάσεις διεξάγονται 1-20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους με τα δεδομένα που θα ισχύουν το τότε χρονικό διάστημα.