Διδασκαλία και μάθηση μαθηματικών εννοιών

Τρέχουσα έρευνα:

Συμμετοχική μάθηση και έρευνα με τα παιδιά, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση, Σχεδιαστική δραστηριότητα των παιδιών, Αποθέματα γνώσης και σύνδεση σχολείου οικογένειας.