Σχεδιαστική δραστηριότητα νηπίων

Τρέχουσα έρευνα:

Συμμετοχική μάθηση και έρευνα με τα παιδιά, Οπτικές γλώσσες μάθησης και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση, Συνεργασία οικογένειας-σχολείου, Φυσικές Επιστήμες και  Μαθηματικά στην Προσχολική εκπαίδευση, Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, Αρχική εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών