Αλληλεπίδραση (μορφές, συγκρούσεις)

Τρέχουσα έρευνα:
  1. Researching young children's spontaneous music-making
  2. Engaging with children in the creative act of composing and improvising music
  3. Music Improvisation as communicative dialogue
Τρέχουσα έρευνα:

 

  1. Παιδαγωγική αλληλεπίδραση - Κοινωνικές σχέσεις παιδαγωγού-μαθητή / Teacher-child interactions
  2. Ποιότητα προσχολικών περιβαλλόντων / Quality of early childhood education environments
  3. Επαγγελματική ανάπτυξη νηπιαγωγών / Professional development of early educators
  4. Μαθησιακά Περιβάλλοντα / Learning environments (Home & School)