Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Τρέχουσα έρευνα:
 1. Διερεύνηση της αυθόρμητης μουσικής των παιδιών σε πλαίσιο παιχνιδιού
 2. Συνεργασία με τα παιδιά κατά τη δημιουργική πράξη της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού μουσικής
 3. Αυτοσχεδιασμός ως μορφή επικοινωνιακού διαλόγου
 4. Ηχοτοπίο ως διερευνητική διαδικασία ενεργητικής ακρόασης, αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής
Τρέχουσα έρευνα:

Πρόσφατη Χρηματοδοτημένη έρευνα

 • ERASMUS+ PROGRAMME1, KEY ACTION 2 -Cooperation for Innovation and the Exchange Of Good Practices, Ka201 – Strategic Partnerships For School Education «Learning Diversity: A Case Study of Refugee Students In a Primary School» (PROJECT NUMBER: 2019-1-TR01-KA201-074505) (2019-2021)
 • Χρηματοδοτούμενη Έρευνα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων» Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση των ζητημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που βιώνονται στην Ελλάδα αλλά και των πρακτικών αντιμετώπισής τους (2015).  

 

Μη χρηματοδοτούμενη έρευνα:

 • Αξιοποίηση των αποθεμάτων γνώσης υπό το πρίσμα της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης στην προσχολική τάξη
 • Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσω του μοντέλου της Ομαδικής Συνεργατικής Μεντορίας (peer group mentoring)
 • Διαφοροποίηση της διδασκαλίας: σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • Σύγχρονες εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης:  Από το portfolio στο  e-portfolio
 • Εκπαιδεύοντας Μέντορες για την υποστήριξη της ΠΑ των φοιτητριών/ών
 • Από το mentoring  στο e-mentoring: σύγχρονες μορφές υποστήριξης της ΠΑ των φοιτητριών/ών
Τρέχουσα έρευνα:

Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έρευνα

Οι  μαθησιακές δυσκολίες ανάγνωσης παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας στην ελληνική γλώσσα

Σχέση μεταξύ των αναγνωστικών δυσκολιών και των μη φωνολογικών δεξιοτήτων του προφορικού λόγου, όπως είναι η μορφολογική επίγνωση, η συντακτική επίγνωση και το λεξιλόγιο.

Εντοπισμός της ομάδας των παιδιών που είναι σε επικινδυνότητα να εμφανίσουν αναγνωστικές δυσκολίες

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αποτελεσματικής διδακτικής παρέμβασης, στο νηπιαγωγείο με στόχο την συνεκπαίδευση και την συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σχέση μεταξύ της ανάγνωσης και άλλων παραγόντων, όπως οι γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες σε δίγλωσσους μαθητές  οι οποίοι αποτελούν μέρος του μαθητικού πληθυσμού και μπορεί να εμφανίσουν αναγνωστικές δυσκολίες.

Οι γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες πρόβλεψης των δυσκολιών στην ευχέρεια της ανάγνωσης και των δυσκολιών στην αναγνωστική κατανόηση, που μπορεί να εμφανίσουν μονόγλωσσοι και δίγλωσσοι μαθητές που μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα.