Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Τρέχουσα έρευνα:
 1. Διερεύνηση της αυθόρμητης μουσικής των παιδιών σε πλαίσιο παιχνιδιού
 2. Συνεργασία με τα παιδιά κατά τη δημιουργική πράξη της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού μουσικής
 3. Αυτοσχεδιασμός ως μορφή επικοινωνιακού διαλόγου
 4. Ηχοτοπίο ως διερευνητική διαδικασία ενεργητικής ακρόασης, αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής
Τρέχουσα έρευνα:

Επίδραση της βιωματικής εκπαίδευσης στη δυναμική της ομάδας.

Τρέχουσα έρευνα:

 

 1. Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας
 2. Ο πολιτισμικός άλλος και η πρόσληψή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές
 3. NΕΕTS
 4. Διαρροή από δομές δια βίου μάθησης
   
Τρέχουσα έρευνα:

 

 • Η θεατροπαιδαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού
 • Προγράμματα Σπουδών στο θέατρο
 • Θέατρο για παιδιά
 • Θεατροπαιδαγωγική και διαπολιτισμικότητα
 • Θεατροπαιδαγωγική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα
 • Οι θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές ως εργαλεία ποιοτικής έρευνας
 • Η θεατρική κούκλα και το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση: κοινωνική/επικοινωνιακή διάσταση
 • Παιχνίδι και Παιδί
Τρέχουσα έρευνα:

 

 1. Παιδαγωγική αλληλεπίδραση - Κοινωνικές σχέσεις παιδαγωγού-μαθητή / Teacher-child interactions
 2. Ποιότητα προσχολικών περιβαλλόντων / Quality of early childhood education environments
 3. Επαγγελματική ανάπτυξη νηπιαγωγών / Professional development of early educators
 4. Μαθησιακά Περιβάλλοντα / Learning environments (Home & School)
Τρέχουσα έρευνα:

1)  Διατήρηση και χρήση των μεταναστευτικών γλωσσών στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνόφωνης διασποράς. 

2) Διγλωσσία και εκπαίδευση (με έμφαση στη βαθμίδα του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου) 

3) Θέματα διαγλωσσικότητας και εκπαιδευτικές εφαρμογές

4) Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ένα πλαίσιο διαγλωσσικότητας

5) Συγκριτική μελέτη της κινέζικης, ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Ζητήματα που αφορούν την κινέζικη γλώσσα και την εκμάθησή της από ελληνόφωνα/αγγλόφωνα άτομα.

Από το 2009 είναι η συντονίστρια της ομάδας 'Πολύδρομο' για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία και συντονίζει ποικίλες δράσεις γύρω από τα θέματα της γλωσσικής επαφής και της εκμάθησης των γλωσσών (http://polydromo.web.auth.gr/index.php/en/)

Συμμετέχει στο πρόγραμμα Migrant, “Investigation of adolescent digital literacy practices for the design of Modern Greek Language teaching to youth of new migration background” [«Σχεδιασμός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά νεομεταναστών με αφετηρία τις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους»]. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την περίοδο 01/2020-06/2023, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δημήτρη Κουτσογιάννη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τρία Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), Πανεπιστήμιο Αμβούργου (Γερμανία) και Πανεπιστήμιο Macquarie (Σίδνεϊ,  Αυστραλία).

Ως διεθύντρια του Ινστιτούτου Κομφούκιος του ΑΠΘ από το 2020 εποπτεύει όλες τις επιστημονικές του δράσεις (http://confucius-institute.web.auth.gr/el/) με κύριο στόχο την επαφή ανάμεσα στην κινέζικη και την ελληνική γλώσσα και τις διδακτικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας για ελληνόφωνα άτομα.

Τρέχουσα έρευνα:

Πρόσφατη Χρηματοδοτημένη έρευνα

 • ERASMUS+ PROGRAMME1, KEY ACTION 2 -Cooperation for Innovation and the Exchange Of Good Practices, Ka201 – Strategic Partnerships For School Education «Learning Diversity: A Case Study of Refugee Students In a Primary School» (PROJECT NUMBER: 2019-1-TR01-KA201-074505) (2019-2021)
 • Χρηματοδοτούμενη Έρευνα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων» Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση των ζητημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που βιώνονται στην Ελλάδα αλλά και των πρακτικών αντιμετώπισής τους (2015).  

 

Μη χρηματοδοτούμενη έρευνα:

 • Αξιοποίηση των αποθεμάτων γνώσης υπό το πρίσμα της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης στην προσχολική τάξη
 • Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσω του μοντέλου της Ομαδικής Συνεργατικής Μεντορίας (peer group mentoring)
 • Διαφοροποίηση της διδασκαλίας: σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • Σύγχρονες εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης:  Από το portfolio στο  e-portfolio
 • Εκπαιδεύοντας Μέντορες για την υποστήριξη της ΠΑ των φοιτητριών/ών
 • Από το mentoring  στο e-mentoring: σύγχρονες μορφές υποστήριξης της ΠΑ των φοιτητριών/ών
Τρέχουσα έρευνα:

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων διά ζώσης και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, στην ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας σε διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς και στην κατάλληλη χρήση διαδικτυακών επικοινωνιακών και συνεργατικών εργαλείων προκειμένου να προαχθεί και να βελτιωθεί η εκπαιδευτική αλληλεπίδραση.

Τρέχουσα έρευνα:

Μουσειακή Εκπαίδευση,  Πολιτιστική Κληρονομιά στην Εκπαίδευση, Μη Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση, Συμπερίληψη, και πιο συγκεκριμένα:   ο εκπαιδευτικός και κοινωνικός ρόλος των Μουσείων, η Πολιτιστική Κληρονομιά και οι Τέχνες στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, η σύζευξη της Τυπικής Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) με τη Μη Τυπική και Άτυπη εκπαίδευση,  ο Καθολικός Σχεδιασμός στη Μάθηση και σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς, η Προσβασιμότητα, η ισότιμη συμμετοχή και η Συμπερίληψη όλων των παιδιών ανεξάρτητα από τις διαφορές τους στον Πολιτισμό και στις Τέχνες (παιδιά με και χωρίς αναπηρία, διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, κλπ).