Φυσικές επιστήμες και έννοιές τους

Τρέχουσα έρευνα:
 • ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην καθημερινή ζωή των παιδιών.
 • Ψηφιακός γραμματισμός
 • Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας
 • ΤΠΕ και εκπαίδευση εκπαιδευτικών
 • Οι Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
   
Τρέχουσα έρευνα:

Διδασκαλία και μάθηση εννοιών για τη φύση και το περιβάλλον. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, μαθητών και πολιτών για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση  εκπαιδευτικού υλικού για τη φύση και το περιβάλλον. Το οικολογικό αποτύπωμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία.  Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία ως πλαίσιο συνεκπαίδευσης  παιδιών με και χωρίς προβλήματα  μάθησης. Το περιβαλλοντικό τοπίο  ως εργαλείο  στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. ΠΕριβαλλοντική ποιότητα και κοινωνικές ανισόττηες.

Τρέχουσα έρευνα:
 • Αντιλήψεις των παιδιών για θέματα των Φυσικών Επιστημών
 • Ανάπτυξη της γνώσης των μικρών παιδιών για το φυσικό κόσμο
 • Σχεδιασμός, ανάπυξη και αξιολόγηση διδακτικού υλικού και διδακτικών δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες
 • Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών
 • Καλλιέργεια ικανοτήτων επιστημονικής σκέψης
 • Δημόσια εικόνα της επιστήμης και των επιστημόνων