ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Σχετικές πληροφορίες σύντομα

 
 
Σπουδές

2014 Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ

2003 Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ

1997 Πτυχίο, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Τσουκαλά Κ., Γερμανός Δ., Γκλούμπου Α., Κατσαβουνίδου Τρ., Παντελιάδου Π.,   

Τόμπρου Π. (επιμ.) (2020). Παιδική, Χωρική Αφηγηματικότητα. Πόλη-Παιχνίδι-

Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

Gkloumpou A., Germanos D. (2020) “The Importance of Classroom Cooperative Learning Space as an Immediate Environment for Educational Success: An Action                                                         Research Study at Greek Kindergartens”. Educational Action Research.  London: Routledge Taylor and Francis. https://doi.org/10.1080/09650792.2020.1771744

Gkloumpou A. (2019) “Material and non material qualities of the space created by the child in the preschool classroom”. International Journal of Humanities and Social Science. Vol.9, No.2, February 2019, pp. 103-109.  URL: http://dx.doi.org/10.30845/ijhss.v9n2p13.