ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Μουσειακή Εκπαίδευση,  Πολιτιστική Κληρονομιά στην Εκπαίδευση, Μη Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση, Συμπερίληψη, και πιο συγκεκριμένα:   ο εκπαιδευτικός και κοινωνικός ρόλος των Μουσείων, η Πολιτιστική Κληρονομιά και οι Τέχνες στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, η σύζευξη της Τυπικής Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) με τη Μη Τυπική και Άτυπη εκπαίδευση,  ο Καθολικός Σχεδιασμός στη Μάθηση και σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς, η Προσβασιμότητα, η ισότιμη συμμετοχή και η Συμπερίληψη όλων των παιδιών ανεξάρτητα από τις διαφορές τους στον Πολιτισμό και στις Τέχνες (παιδιά με και χωρίς αναπηρία, διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, κλπ). 

 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
 
Σπουδές

Βασικές Σπουδές

2004. Πτυχίο Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (βαθμός 9.53).

 

2009 - Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (βαθμός 9.36).

Μεταπτυχιακές Σπουδές

2008. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και  Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (βαθμός 9.33).

Διδακτορικές Σπουδές

2015. Διδακτορικό δίπλωμα στη γνωστική περιοχή της Μουσειοπαιδαγωγικής και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με βαθμό «Άριστα». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Υποτροφία από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Υποτροφιών «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Πράξη  "Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας", Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (MIS 339852).

Τίτλος Διδακτορικής διατριβής: Μουσεία και άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης: Ζητήματα πρόσβασης και αξιοποίησης μουσείων στην εκπαίδευση των παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης.

 

 

 

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
 1. Ράπτου, Θ., & Κανάρη, Χ. (υπό δημοσίευση). «Η τέχνη έχει φωνή!»: Ένα εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής με αφορμή την έκθεση «Ταξιδεύοντας την τέχνη» στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας». Αθήνα 23-25 Απριλίου 2021.
 2. Κανάρη, Χ., Ράπτου, Θ. (2021). Εκπαίδευση, πολιτισμός και δίκτυα συνεργασίας: Σχολεία, μουσεία και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο:  Ε. Κανταρτζή, Γ. Παπαδημητρίου, Χ. Κωσταρής, Α. Πουρσαΐτίδου & Θ. Φουργκατσιώτης (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας». Τόμος Β’ (σσ. 298-309). Αθήνα: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία.
 3. Κανάρη, Χ., Νικολαραΐζη, Μ., Αργυρόπουλος, Β., & Παπαζαφείρη, Μ. (2021). Μουσεία και άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες: Πραγματικότητα, προκλήσεις και προοπτικές για ένα μουσείο για όλους. Culture - Journal of Culture in Tourism, Αrt and Education, 1, 45-56.
 4. Kanari, Ch., & Souliotou, A. Z. (2021). The role of Museum Education in raising undergraduate pre-service teachers’ disability awareness: The case of an exhibition by disabled artists in Greece. Higher Education Studies, 11(2), 99-119.
 5. Κανάρη, Χ. (2020). Θεωρητικές αρχές σχεδιασμού και εφαρμογές διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία για άτομα με αναπηρία. Στο: Α. Κατσελάκη & Ο. Σακαλή (Επιμ.), Πολιτισμός για όλους. Μουσεία και μνημεία χωρίς αποκλεισμούς. Πρακτικά Διεπιστημονικής Διημερίδας, Αθήνα 29-30 Νοεμβρίου 2018 (σσ. 1-9). Αθήνα: ΥΠΠΟΑ- ΔΑΜΕΕΠ.
 6. Αργυρόπουλος, Β., Παπαζαφείρη, Μ., & Κανάρη, Χ. (2020). Επικοινωνιακές δεξιότητες, δίκτυα συνεργασίας και επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες και σοβαρά προβλήματα όρασης ή τυφλοκώφωση. Στο: Ε. Γουργιώτου, Δ. Κακανά, Μ. Μπιρμπίλη & Κ. Α. Χατζοπούλου, (Επιμ), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις (σσ. 385-397). Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
 7. Kanari, Ch., & Souliotou, A. Z. (2020). Education of children with disabilities in nonformal learning environments: A cross-disciplinary approach of STEAM Education in a technological museum in Greece. European Journal of Alternative Education Studies 5,(2), 1-34.
 8. Grisi, A., Cordani, F., Ribeiro, S., Kanari, Ch., Argyropoulos, V., Arenas, M., & Delicado, A. (2020). Dialogues with children, mutual learning exercises and national policy debates. In: M. Mort, I. Rodriguez-Giralt & Α. Delicado (Eds), Children and young people’s participation in disaster risk reduction: Agency and resilience (pp. 37-62). Bristol University Press, Policy Press.
 9. Delicado, A., Arenas, M., Nikolaraizi, M., Kanari, Ch., Grisi, A., Cordani, F., Keir, S. (2020). Rights, information, needs and active information in disaster risk management. In: M. Mort, I. Rodriguez-Giralt & Α. Delicado (Eds), Children and young people’s participation in disaster risk reduction: Agency and resilience (pp. 63-91). Bristol University Press, Policy Press.
 10. Nikolaraizi, M., Kanari, Ch., & Marschark, M. (2020). Tickets for the inclusive museum: Accessible opportunities for nonformal learning by Deaf and hard of hearing individuals. In: M. Marschark & H. Knoors (Eds), The Oxford handbook in Deaf studies in learning and cognition (pp.391-406). N.Y.: Oxford University Press.
 11. Argyropoulos, V., Kanari, Ch., Hathazi, A., Kyriacou, M., Papazafiri, M., & Nikolaraizi, M. (2020). Children with vision impairment and multiple disabilities: Issues of communication skills and professionals’ challenges. In: M. Carmo (Ed.), Proceedings of International Conference on Education and New Developments 2020 (pp. 271-275). Lisboa, Portugal: inScience Press.
 12. Παπαϊωάννου, Θ., & Κανάρη, Χ. (2019). Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και μουσείο: Μια διεπιστημονική προσέγγιση. Στο: Γ. Παπαδημητρίου & Χ.  Κωσταρής (Επιμ)., Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός», Αθήνα 10-12 Μαΐου 2019, Γ΄Τόμος (σσ. 507-516). Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης- ΕΚΕΔΙΣΥ. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Αθήνα, Κολλέγιο Αθηνών.
 13. Argyropoulos V., & Kanari Ch. (2019). The role of non-formal learning environments in education and socialization of children with visual disability: the case of museums. In: S. Halder & V. Argyropoulos (Eds), Inclusion, Equity and Access for Individuals with Disabilities. Insights from Educators Across the Word (pp. 125-151). Singapore: Palgrave Macmillan
 14. Κανάρη, Χ., Παπαζαφείρη, Μ., & Αργυρόπουλος, Β. (2018). Εκπαίδευση και πολιτισμός: Χτίζοντας συνεργασίες, δημιουργώντας ευκαιρίες για παιδιά με και χωρίς αναπηρία. Στο: Γ. Παπαδημητρίου & Χ. Κωσταρής (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα», Αθήνα 20-22 Απριλίου 2018. Α΄Τόμος, (σσ. 599-610). Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ.
 15. Κανάρη, Χ., Αργυρόπουλος, Β., & Φιλιππάτου, Δ. (2017). Κοινωνική ένταξη και μουσεία: Απόψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για τη συνεισφορά των μουσείων στην κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία όρασης. Online International Journal MuseumEdu 5, 107-133.
 16. Αργυρόπουλος, Β., Κανάρη, Χ., & Χαμονικολάου, Σ.Λ. (2017). Επιμορφωτικές δράσεις σε θέματα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους: Μια μελέτη περίπτωσης. Online International Journal MuseumEdu, 5, 35-53.
 17. Argyropoulos, V., Nikolaraizi, M., Kanari, Ch., & Chamonikolaou, S. (2017). Current and future trends in museums regarding visitors with disabilities: The case of visitors with visual impairments. Proceedings of the 9th ICEVI European Conference “Empowered by dialogue”, 2- 7 July 2017 (pp. 32-33). Bruges, Belgium.
 18. Argyropoulos, V., Nikolaraizi, M., Kanari, Ch., Chamonikolaou, S., Plati, M., Markou, E., & Leotsakou, B†. (2017). Bridging theory and practice in developing inclusive practices in museum: The Greek case. Proceedings of the 9th ICEVI European Conference “Empowered by dialogue”, 2- 7 July 2017 (pp. 40-41). Bruges, Belgium.
 19. Nikolaraizi, M., Chamonikolaou, S., Argyropoulos, V., & Kanari, Ch. (2017). Investigating risk perception and disaster management through perspectives of children with and without visual disability. Proceedings of the 9th ICEVI European Conference “Empowered by dialogue”, 2- 7 July 2017, (pp. 69-70). Bruges, Belgium.
 20. Κανάρη, Χ., & Ράπτου, Θ. (2016). Αναζητώντας αφηγήσεις στο μουσείο: Ένα πλαίσιο συνεργασίας και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών. Στο: Στ. Γρόσδος (Επιμ.) Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον». Αθήνα, 4, 5 & 6 Μαρτίου 2016.  Α΄ Τόμος (σσ. 720-729). Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης- Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού Υλικού, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, PIERCE- Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.
 21. Argyropoulos, V., Nikolaraizi, M., Chamonikolaοu, S., & Kanari, Ch. (2016). Museums and people with visual disability: An exploration and implementation through an ERASMUS+ Project. Proceedings of EDULEARN 2016 Conference, 4 - 6 July, 2016, (pp. 4509-4516).  Barcelona, Spain.
 22. Argyropoulos, V., Nikolaraizi, M., Kanari, Ch., & Chamonikolaou, S. (2016). Education and access of students with visual disabilities to culture: Redefining the role of museums. Proceedings of the International Conference of Education and New Developments 2016, 12-14 June, Ljubljana, Slovenia (pp. 374-378).  World Institute for Advanced Research and Science.
 23. Αργυρόπουλος, Β., Χαμονικολάου, Σ., & Κανάρη, Χ. (Επιμ.) (2015). Πολιτισμός/Ειδική Αγωγή. Η Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 24. Κανάρη, Χ. (2015). Απτικά διαγράμματα: Χρήση και αξιοποίηση στο χώρο των μουσείων. Στο: Β. Αργυρόπουλος, Σ. Χαμονικολάου & Χ. Κανάρη (Επιμ.) Πολιτισμός/Ειδική Αγωγή. Η Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων (σσ. 343-352). Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 25. Argyropoulos, V., & Kanari, Ch. (2015). Re-imagining the museums through “touch”: Reflections of individuals with visual disability on their experience of museum-visiting in Greece. ALTER, European Journal of Disability Research 9, 130-143.
 26. Κανάρη, Χ. (2014). Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του μουσείου με μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα Εκπαιδευτικά, 109-110, 61-73.
 27. Kanari, Ch., & Argyropoulos, V. (2014). Museum educational programmes for children with visual disabilities. The International Journal of the Inclusive Museum6 (3), 13 – 26.
 28. Kanari, Ch., & Vemi, V. (2012). Museum educational programs for children with disabilities. Current practices in Greece. In: Chr. Prachalias (Ed.), Proceedings of the 8th International Conference of Education, 5-7 July, 2012, Samos Island, (pp. 984-989). Samos, Greece: Greece Research of Training Institute of the East Aegean (INEAG).
 29. Κανάρη, Χ., & Ράπτου, Θ. (2012). Βιωματικό εργαστήριο Μουσειακής Εκπαίδευσης. «Τι θα δω και πώς θα το κοιτάξω»: Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν βήμα βήμα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο. Στο: Κ.Δ. Μαλαφάντης, Ν. Ανδρεαδάκης, Δ. Καραγιώργος, Γ. Μανωλίτσης & Β. Οικονομίδης (Επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ελληνική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 19-21 Νοεμβρίου 2010, Β΄ Τόμος, (σσ. 1439-1449). Αθήνα: Διάδραση.
 30. Κανάρη, Χ., Βέμη, Β., & Ράπτου, Θ. (2011). «Με το άλφα και το βήτα με το ψι και το ωμέγα…Εκπαιδεύοντας το Βλέμμα». Ένα βιωματικό εργαστήρι Μουσειακής Εκπαίδευσης. Στο: Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου OMEP 2011: «Δημιουργικότητα και Μάθηση στην Πρώτη Σχολική Ηλικία (σσ. 486-492). Λευκωσία 6-8 Μαΐου 2011.  Λευκωσία: Κυπριακή Επιτροπή Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ελληνική Επιτροπή Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 31. Βέμη, Β., Κανάρη, Χ., & Ράπτου, Θ. (2011). Χρήσεις και αξιολόγηση φυλλαδίων εργασίας στο μουσείο. Έρευνα στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. Στο: Ει. Γαβριλάκη (Επιμ.), Πρακτικά. Συνάντησης για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τη Μουσειακή Αγωγή: «Άνοιξη των Μουσείων» (σσ. 185-195). Ρέθυμνο 8 – 10 Μαΐου 2009 Ρέθυμνο: ΚΕ ΕΠΚΑ – Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου.
 32. Αργυρόπουλος, Β., & Κανάρη, Χ. (2011). Μουσεία και άτομα με οπτικές αναπηρίες: Μια ιδιότυπη μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Στο: Α. Μουταβελής (Επιμ.), Η Ειδική Αγωγή Αφετηρία Εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής, Αθήνα 15-18 Απριλίου 2010. Τόμος Β΄ (σσ.366-374). Αθήνα: Γρηγόρης.
 33. Κανάρη, Χ., & Βέμη, Β. (2008). Μουσειακή Αγωγή και εκπαιδευτικό υλικό μουσείων: Μια έρευνα σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας. Στο: Ε. Σταυρίδου, Χ. Σολομωνίδου & Μ. Παπαρούση (Επιμ.), Προωθώντας τη Μάθηση: Έρευνα σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού (σσ. 332-349). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 34. Κανάρη, Χ. (2008). Το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον και η εκπαίδευση των Ελλήνων μουσουλμάνων της ορεινής Θράκης. Στο: Άλκηστις, Μαύρη αγελάδαΆσπρη αγελάδα, Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα (σσ. 338 – 342). Αθήνα: Τόπος.
 35. Vemi, V., & Kanari H. (2008). School teachers and museum education: A key factor in expanding the inclusive character of museums. The International Journal of the Inclusive Museum, 1, 1 – 8.
 36. Κανάρη, Χ. (2007). Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση: Πραγματικότητα και προοπτικές ενός Κλάδου και ενός επαγγέλματος. Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Μουσείων Αθλητισμού, Σύγχρονα Μουσεία-Νέες Θεματικές Πολιτισμού και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη, Μουσείο Αθλητισμού, 4-5 Νοεμβρίου 2005 (σσ. 47-52). Θεσσαλονίκη: Μουσείο Αθλητισμού.
 37. Αδρύμη–Σισμάνη, Β., Βέμη, Β., Καλογιάννη, Αι., & Κανάρη, Χ. (2007). Αρχαιολογικές μαρτυρίες αθλημάτων: Μια έκθεση και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Μουσείων Αθλητισμού, Σύγχρονα Μουσεία-Νέες Θεματικές Πολιτισμού και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη, Μουσείο Αθλητισμού, 4-5 Νοεμβρίου 2005, (σσ. 38-46). Θεσσαλονίκη: Μουσείο Αθλητισμού.
 38. Κανάρη, Χ., & Μουσουλή, Ε. (2006). «Μουσείο – Σχολείο: Μια δυναμική σχέση πολιτισμού». Ένα βιωματικό εργαστήριο Μουσειακής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων: «Πολιτισμός και Αισθητική στην Εκπαίδευση», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πειραιάς 25-26 Νοεμβρίου 2006.
 39. Κανάρη, Χ., Σκανδάλη, Μ., & Χριστοδούλου, Ε. (2005). Το μουσείο των μύθων. Στο: Π. Κόκκοτας & Κ. Πλακίτση (Επιμ.), Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες (σσ. 412 – 420). Αθήνα: Πατάκης.