ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έρευνα

Οι  μαθησιακές δυσκολίες ανάγνωσης παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας στην ελληνική γλώσσα

Σχέση μεταξύ των αναγνωστικών δυσκολιών και των μη φωνολογικών δεξιοτήτων του προφορικού λόγου, όπως είναι η μορφολογική επίγνωση, η συντακτική επίγνωση και το λεξιλόγιο.

Εντοπισμός της ομάδας των παιδιών που είναι σε επικινδυνότητα να εμφανίσουν αναγνωστικές δυσκολίες

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αποτελεσματικής διδακτικής παρέμβασης, στο νηπιαγωγείο με στόχο την συνεκπαίδευση και την συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σχέση μεταξύ της ανάγνωσης και άλλων παραγόντων, όπως οι γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες σε δίγλωσσους μαθητές  οι οποίοι αποτελούν μέρος του μαθητικού πληθυσμού και μπορεί να εμφανίσουν αναγνωστικές δυσκολίες.

Οι γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες πρόβλεψης των δυσκολιών στην ευχέρεια της ανάγνωσης και των δυσκολιών στην αναγνωστική κατανόηση, που μπορεί να εμφανίσουν μονόγλωσσοι και δίγλωσσοι μαθητές που μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα.

 

 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
Ερευνητικά πεδία:
Γλωσσική αγωγή στην προσχολική ηλικία, Ειδική αγωγή και μαθησιακές δυσκολίες, Διαταραχές λόγου, Εκπαίδευση παιδιών με ήπια νοητική ανεπάρκεια, Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία, Παιδαγωγικά ζητήματα ειδικής εκπαίδευσης, Παιδαγωγική της ένταξης, Παιδί με ειδικές ανάγκες, Πρώιμη παρέμβαση, Εκπαιδευτικές μέθοδοι, Συνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Συμβουλευτικές - Επικοινωνιακές δεξιότητες Εκπαιδευτικού, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Μάθηση και διδασκαλία (προγραμματισμός, υλοποίηση, αξιολόγηση) στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Ψυχοδυναμική οπτική της αναπηρίας, Παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Εκπαιδευτικό έργο (προγραμματισμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, ποιότητα, προγράμματα), Μάθηση και διδασκαλία στην προσχολική και πρώτη σχολική, Μάθηση και διδασκαλία (προγραμματισμός, υλοποίηση, αξιολόγηση) στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
 
Σπουδές

Πληροφορίες σχετικά με τις Σπουδές

Σεπτέμβριος 2013 - Σεπτέμβριος 2015

Μεταδιδακτορικό

Bilingual Acquisition and Bilingual Education: The Development of Linguistic and Cognitive Abilities in Different Types of Bilingualism.

PI: Ianthi Maria Tsimpli.

National Strategic Reference Framework (NSRF) THALIS

 

2012

Διδακτορικό

«Η μορφολογική και συντακτική επίγνωση ως δείκτες πρόβλεψης των αναγνωστικών δυσκολιών σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας»

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (επιβλ. καθ. Σ. Παντελιάδου)

 

2003

Masters of Science (MSc)

«The development of reading comprehension, specifically inferencing skills in Greek children»

University of London,

I.O.E. (supervisor Prof. R. Stainthorp)

 

2000

Πτυχίο

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΕΚΠΑ

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Ανάρτηση πρόσφατων δημοσιεύσεων

  1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
  1. Rothou K.M. (2019) Exploring Inflectional Morphological Awareness Skills in Greek-speaking Children with Poor Reading Comprehension, International Journal of Disability, Development and Education, DOI: 10.1080/1034912X.2019.1675869
  2. Rothou, K. M., & Padeliadu, S. (2019). Morphological processing influences on dyslexia in greek-speaking children. Annals of Dyslexia, 69(3), 261-278. doi:10.1007/s11881-019-00184-8
  3. Rothou, K.M., & Tsimpli, I. (2017). Biliteracy and reading ability in children who learn Greek as a second language. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. doi: 10.1080/13670050.2017.1386614
  4. Rothou, K. M., & Padeliadu S. (2015). Inflectional morphological awareness and word reading and reading comprehension in Greek. Applied Psycholinguistics, 36, 1007-1027. doi:10.1017/S0142716414000022
  5. Rothou, K. M., Padeliadu S., & Sideridis, G. (2013). Predicting early reading in Greek: The contribution of phonological awareness and non-phonological language skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1504-1509