ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ ακολουθούν μοντέλα δασκαλοκεντρικά και την περιορίζουν στη γνωστική της διάσταση. Για το λόγο αυτό κατευθύναμε την έρευνά μας προς (1) μελέτη των τρόπων που οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ εφαρμόζουν βιωματικές μεθόδους (2) έρευνα των κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών αξιών στο νηπιαγωγείο, με έμφαση στην ενσυναίσθηση προς άλλα όντα (3)συσχετισμό της φιλοσοφίας, των αρχών, των μεθόδων της ΠΕ με τα επιστημολογικά Παραδείγματα (θετικιστικό, ερμηνευτικό, κοινωνικά κριτικό). Επεξεργαζόμαστε ένα ερευνητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των φοιτητριών μας σε βιωματικές τεχνικές και μεθόδους και συνακόλουθης «μεταφοράς» και «αξιολόγησής» τους στην πρακτική άσκηση του τελευταίου έτους των σπουδών των φοιτητριών μας (4) Σύνδεση της ΠΕ με την εκπαίδευση για την ειρήνη

 
 
Σπουδές
 • Πτυχιούχος χημικός από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Διδακτορικό από το University of Manchester, Institute of Science and Technology
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

 1. Γεωργόπουλος, Α. (1996) «Γη, Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης», Gutenberg, Αθήνα
 2. Γεωργόπουλος, Α. (2002) «Περιβαλλοντική Ηθική», Gutenberg, Αθήνα
 3. Γεωργόπουλος, Α. (2002) «Βία ή μη βία σαν εργαλείο αλλαγής» στο Κ. Ναυρίδης (επιμ.) «Εξουσία Βία Πόνος», τόμος Α΄, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Κλινικής Κοινωνιολογίας και Κλινικής Ψυχοκοινωνιολογίας, Καστανιώτης, Αθήνα, σελ. 90-108
 4. Γεωργόπουλος, Α. (2005) (επιμέλεια) «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ο Νέος Πολιτισμός που Αναδύεται», Gutenberg, Αθήνα      
 5. Γεωργόπουλος, Αλ., Δημητρίου, Α. & Μπιρμπίλη, Μ. (2008). Παράμετροι των  Προσωπικών  Θεωριών των Νηπιαγωγών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 1 (1), 59 – 78
 6. Georgopoulos, A, Kirkine, E., Mavromatis, G., Paida, S (2009) Peace and Education, Synergies Sud-Est Europeen, no 2, pp. 137-157
 7. Γεωργόπουλος, Α (2010) Αποανάπτυξη: το υπέρτατο καθήκον προς τη Βιόσφαιρα, στο Ε. Παπανικολάου, Περιβάλλον, Κοινωνία, Ηθική, Πρακτικά από τη 2η διεθνή ημερίδα περιβαλλοντικής ηθικής, Αειφορία, Αθήνα
 8. Georgopoulos, A, Birbili, M, Dimitriou, A (2011) Environmental Education (EE) and experiential education: a promising “marriage” for Greek pre-school teachers, δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό Creative Education http://www.scirp.org/journal/ce/ 2(2)
 9. Μπακιρτζής, Κ, Ιππέκη, Β, Γεωργόπουλος, Α (2011) Η επίδραση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας στις πρακτικές τους στην προσχολική εκπαίδευση, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 51, σελ. 140-158
 10. Ε. Φλογαΐτη, Α. Γεωργόπουλος (επιμ.) (2012) Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ερευνητικές εργασίες στην Ελλάδα, Πεδίο, Αθήνα
 11. Μπακιρτζής, Κ, Ιππέκη, Β, Γεωργόπουλος, Α (2012) Εκπαίδευση φοιτητριών προσχολικής αγωγής σε βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας και η επίδρασή της στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 54, σελ. 150-168
 12.  

  Tsoubaris, Dimitris & Georgopoulos, Aleksandros (2013) Gauging the Potential of Socially Critical Environmental Education (EE): Examining Local Environmental problems through children’s perspective, Journal for Critical Education Policy Studies, 11 (4), pp. 132-158

  http://www.jceps.com/index.php?pageID=article&articleID=317

 13. Aramptzidou, F., Georgopoulos, A., Bakirtzis, K., Lenakakis, A. (2014) Using Theatre of the Oppressed of Augusto Boal in Environmental Education, 8th IDEA (International Drama in Education Association) World Congress, "From one world to another: arts education for tomorrow", Paris, 2013, July, 8th to 13th.

 14.  Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ., Μπλιώνης, Γ. (2014) Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης, Gutenberg, Αθήνα

 15.   Γεωργόπουλος, Α (2014)  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ): Ζητήματα Ταυτότητας , Gutenberg, Αθήνα

 16. Λιθοξοΐδου, Λ., Γεωργόπουλος, Α. & Δημητρίου, Α. (2014). «Και τα δέντρα έχουν ψυχή! Καλλιέργεια ενσυναίσθησης και περιβαλλοντικών αξιών στην προσχολική ηλικία»,  Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ, «Ανα-στοχασμοί στην Παιδική Ηλικία», Θεσσαλονίκη.

 17. Ελένη Καρπούζα, Ραχήλ Καλλιανίδου, Ιωάννα Μπίμπου-Νάκου, Αλέξανδρος Γεωργόπουλος (2014) «Εδώ πέρα μιλάμε για τα συναισθήματά μας…»: αξιολόγηση ενός προγράμματος συναισθηματικού γραμματισμού μέσα από το λόγο των παιδιών, των γονέων και της εκπαιδευτικού, Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ, «Ανα-στοχασμοί στην Παιδική Ηλικία», Θεσσαλονίκη.

 18. Σλαυκίδης, Γ., Γεωργόπουλος, Α. (2014) Οι υπεύθυνοι των ΚΠΕ μιλούν για τη βιωματική εκπαίδευση και τη συγκίνηση στα προγράμματά τους, 5ο περιβαλλοντικό συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, 14-16 Μαρτίου 2014, Θεσσαλονίκη 

 19. Ελένη Καρπούζα, Ραχήλ Καλλιανίδου, Ιωάννα Μπίμπου-Νάκου, Αλέξανδρος Γεωργόπουλος (2015) Η συμβολή της βιωματικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του συναισθηματικού γραμματισμού, 2ο διεθνές συνέδριο …για να ξαναφανταστούμε το σχολείο…Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 24-26 Ιουνίου

 20. Σλαυκίδης, Γ., Γεωργόπουλος, Α. (2015) …λείπει από την δική μας εκπαίδευση η χαρά της μάθησης, Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Παιδαγωγική της χαράς», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών Εκπαίδευσης, Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν, Εταιρεία Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης της Ταϊβάν, 27-30 Μαίου, Ρέθυμνο

 21. Φωτιάδης, Μ., Γεωργόπουλος, Α. (2015)  Η ενδυνάμωση ως αποτέλεσμα συμμετοχής και μάθησης στην κοινότητα, Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Βόλος, Μάρτιος 2015

 22. Κατσούλη, Δ., Ιππέκη Βασιλική, Γεωργόπουλος Α., (2015)  «Η εφαρμογή των αρχών της βιωματικής μάθησης σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο», στο «Περιβάλλον-Γεωγραφία- Εκπαίδευση. Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Απόστολο Κατσίκη», Πεδίο,  ISBN Τόμου: 978-960-546-522-3.