ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα
  1. Διδασκαλία και μάθηση μαθηματικών εννοιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
  2. Ανάλυση φαινομένων στην τάξη των Μαθηματικών​​.
  3. Προγράμματα σπουδών, βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό, μελέτη της εφαρμογής τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  4. Αντιλήψεις και διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών - μαθηματική παιδαγωγική γνώση
 
 
Σπουδές

Μαθηματικό Τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1975)

Μεταπτυχιακές σπουδές, Institut des Recherches en Didactique des Mathematiques, Πανεπιστήμιο Luis Pasteur, Στρασβούργου, D.E.A. στη Διδακτική των Μαθηματικών (1988).

Διδακτορικό στις Παιδαγωγικές Επιστήμες και τη Μαθηματική Εκπαίδευση, Παιδαγωγική Σχολή, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992)

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Βιβλία και επιμέλειες

1.               Αυγητίδου, Σ., Τζεκάκη, Μ., & Τσάφος, Β. (Επιμ.) (2016). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται: προτάσεις υποστήριξης της πρακτικής τους άσκησης. Αθήνα: Gutenberg.

2.             Δεσλή, Δ., Παπαδόπουλος, Ι., & Τζεκάκη, Μ. (2015). Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου  της ΕΝΕΔΙΜ: Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις. Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΔΙΜ.

3.              Τζεκάκη, Μ., & Κανατσούλη, Μ. (2014). Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή : Ανα - στοχασμοί για την παιδική ηλικία. Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ.

4.             Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηματική Εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

5.              Tzekaki, M., Kaldrimidou, M., & Sakonidis, H. (2009). Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology in Mathematics Education. 5 Volumes. Thessaloniki: PME

6.             Τζεκάκη, Μ. & Συγγραφική Ομάδα  (2008). Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για τα Μαθηματικών στο Γυμνάσιο. Σχέδιο διδασκαλίας και υποστηρικτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

7.              Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά Παιδιά, Μεγάλα Μαθηματικά Νοήματα. Αθήνα: Gutenberg.

8.             Τζεκάκη, Μ. (2002) (επιμ.) Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 12-15 Οκτωβρίου, 2001. Θεσσαλονίκη: Έκδοση Συνεδρίου.

9.             Τζεκάκη, Μ. (2000) (επιμ.). Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Διδασκαλία των Μαθηματικών. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση

10.          Τζεκάκη, Μ. (1996). Μαθηματικές Δραστηριότητες για την Προσχολική Ηλικία Αθήνα: Gutenberg (αποσύρθηκε).

11.          Μπαλή, Σ., Οικονόμου, Α., Οικονόμου, Π. &  Τζεκάκη, Μ. (1999). Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο μαθητή, Βιβλίο καθηγητή και Βιβλίο Λύσεων (Προκήρυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο, 1η θέση, Αδημοσίευτο).

 

Άρθρα σε συλλογικούς τόμους

1.              Σφυρόερα, Μ., & Τζεκάκη, Μ. (2016). Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Στο Αυγητίδου, Σ., Τζεκάκη, Μ., & Τσάφος, Β. (Επιμ., 2016). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται. Προτάσεις Υποστήριξης της Πρακτικής τους Άσκησης (τ. 3, κεφ. 1, σ. 13-39). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

2.             Jones, K., & Tzekaki, M. (2016). Research on the Teaching and Learning of Geometry. In A. Guietierez, P. Boero, & G. Leder (ed.), 2nd Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education, 2006-2015 (pp. 109-152). Sense.

3.              Kaldrimidou, M., Sakonidis, H. & Tzekaki, M. (2010). Teachers’ Management of the Meaning Construction in the Mathematics Classroom. In G. Anthony & B. Grenvholm (eds.), Teachers of Mathematics: Recruitment and Retention, Professional Development and Identity (pp. 101-112). Swedish Society for Research in Mathematics Education.

4.             Τζεκάκη, Μ. (2010). Ερευνητικός και διδακτικός προσανατολισμός της μαθηματικής εκπαίδευσης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Στο Δ. Γερμανός, & Μ. Κανατσούλη (επιμ.), ΤΕΠΑΕ 09, Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (σς. 171 – 188). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

5.              Τζεκάκη, Μ. (2007), Μαθηματική Εκπαίδευση, στο Π. Ξωχέλλης (επιμ.), Λεξικό Παιδαγωγικών Όρων,  413- 416. Εκδ. Κυριακίδη.

6.             Tzekaki, M. & Barbas, G. (2007). Chapter Early Number Sense. Number Sense.  Developing Mental Representations. In IIATM, Comenuis Collaboration Team (Eds.), Creative Teaching in Mathematics (pp. 159-198). Prague: Charles University of Prague.

7.              Τζεκάκη, Μ. (2004). Μοντέλα διδασκαλίας από Απόσταση στη Μαθηματική Εκπαίδευση. Στο Α. Μπαρκάτσας (επιμ.), Τα Μαθηματικά στην εποχή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (σς. 155- 174). Αθήνα: Εκδ. Κωστογιάννος.

8.             Τζεκάκη, Μ. (2003). Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Στο Α. Βερεβή (επιμ.), Το έργο «Έρευνα» 1997- 2000. Συνοπτική Παρουσίαση (σς.  118-128). Αθήνα: Έκδοση ΚΕΕ.

 

Αντιπροσωπευτικές Διεθνείς Δημοσιεύσεις

1.               Tzekaki, M., & Papadopoulou, E. (2017). Teaching Intervention for developing generalization in early childhood: the case of measurement. In Proceedings of 10th congress of the European Society of Researches in Mathematics Education (CERME 10) (in press). Dublin City University.

2.              Kaldrimidou, M., Sakonidis, C., & Tzekaki, M. (2017).  Teachers’ voices related to the mathematical meaning constructed in the classroom. In Proceedings of 10th congress of the European Society of Researches in Mathematics Education (CERME 10) (in press). Dublin City University.

1.               Tzekaki Μ. (2014). Mathematics education for a new era. Hellenic Mathematical Society, International Journal for Mathematics in Education. Volume 6: 94-105.

2.             Tzekaki, M. (2014). Mathematics Activity in Early Childhood. Is it so simple? In Liljedahl, P., Nicol, C., Oesterle, S., & Allan, D. (Eds.). Proceedings of the 38th Conference of PME and the 36th Conference of PME-NA. Vol. 5  (pp. 289- 296). Vancouver, Canada: PME.

3.       Kaldrimidou, M., Sakonidis, C., & Tzekaki, M. (2013).  Teachers’ reflecting on the nature of the mathematical knowledge under construction in the classroom. In Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 3 (pp. 305-312).  Kiel, Germany: PME.

4.             Kaldrimidou, M., Sakonidis, C., & Tzekaki, M. (2011). Readings of the mathematical meaning shaped in the classroom: exploiting different lenses. In Proceedings of 7th congress of the European Society of Researches in Mathematics Education.

http://www.cerme7.univ.rzeszow.pl/wg/17a/cerme7_wg17a_kaldrimidou_et_al..pdf

5.              Tzekaki, M., & Ikonomou, A. (2009). Investigating spatial development in early childhood. In Tzekaki, M., Kaldrimidou, M., & Sakonidis, H. (eds.) Proceedings of the 33rd Conference of the International Group of PME, Vol. 5 (pp. 241- 248). Thessaloniki, Greece: PME

6.             Kaldrimidou, M., Sakonidis, C., & Tzekaki, M. (2008). Comparative readings of the nature of the mathematical knowledge under construction in the classroom, ZDM 40: 235-245.

7.               Kaldrimidou, M., Sakonidis, C., & Tzekaki, M. (2007). On the Nature of the Mathematical Knowledge under construction in the classroom.  In G. Philippou et al. (eds.), Proceedings of the Fifth Congress of the European Society of Researches in Mathematics Education, Department of Education, University of Cyprus.

8.              Kaldrimidou, M., Sakonidis, C., & Tzekaki, M. (2007). On the Mathematical Knowledge under construction in the classroom: A Comparative Study. In Proceedings of the 31st Conference of the PME. Vol.2 (pp. 89-96). University of Seoul, Korea,

9.             Kaldrimidou, M., & Tzekaki, M. (2005). Theoretical Issues in Research of mathematics Education: Some Considerations. In. M. Bosch, Fourth Congress of the European Society of Researches in Mathematics Education, 1244- 1253, FUNDEMI IQS – Universitat Ramon Llull.

10.          Kaldrimidou, Μ., Sakonidis, C., & Tzekaki, M. (2003). Teachers Intervention in students’ mathematics work. A classification. In M. A. Mariotti (ed.), Proceedings of Third Conference of European Research in Mathematics Education, Thematic Group 12. Bell aria, Italy.

11.          Tzekaki, Μ., Sakonidis, C., & Kaldrimidou, M. (2003). Mathematics Education in Greece; a Study. In A. Gagatsis & S. Papastavridis (Eds.), Proceedings of the 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Education (pp. 629-639). Athens: Hellenic Mathematical Society, Cyprus Mathematical Society.

12.          Tzekaki, M., Kaldrimidou, Μ., & Sakonidis, C. (2002). Reflections on teachers’ Practices in dealing with pupils’ mathematical error. Ιn Novotna, J. (ed.), Proceedings of Second Conference of European Research in Mathematics Education (pp. 322-332). Charles University of Prague.

13.          Sakonidis, C., Tzekaki, M., & Kaldrimidou, Μ. (2001). Mathematics Teaching Practices in Transition: Some Meaning Construction Issues. In M. van den Hauvel-Panhuizen (ed.), Proceedings of the 25th Conference of the PME, Vol.4 (pp. 137-144). Freudenthal Institute, Faculty of Mathematics and Computer Science, Utrecht University, The Netherlands.

14.          Kaldrimidou, Μ., Sakonidis, C., & Tzekaki, M. (2000). Epistemological Features in the Mathematics Classroom: Algebra and Geometry. Ιn T. Nakahara & M. Koyama (eds.), Proceedings of the 24th Conference of PME, Vol. 3 (pp. 111-119). Hiroshima: University of Hiroshima, Japan.

15.          Ikonomou, A., Kaldrimidou, Μ., Sakonidis, C. & Tzekaki, M. (1999).  Interaction in the mathematics classroom. Ιn I. Schank. (ed.), Proceedings of First Conference of European Research in Mathematics Education, Tom. I (pp. 168-181).

16.          Germanos, D., Tzekaki, M. & Oikonomou A. (1997). Α spatio-pedagogical approach at early childhood: an application on space-mathematical concepts. European Early Childhood Research Journal, 5 (1): 77-88.

17.           Tzekaki, M. (1996). Reasoning in Early Childhood. European Early Childhood Research Journal, 4 (2): 49-62.

18.          Kaldrimidou, M., & Tzekaki, M. (1996). Mathematics teachers’ Training: some remarks about the role of self-identification. Ιn L. Puig & A. Gutierrez (eds.). Proceedings of the 20th Conference of the International Group of PME, Vol. 2 (pp. 169-176). University of Valencia, Spain.

 

Αντιπροσωπευτικές Ελληνικές Δημοσιεύσεις

 

1.               Καιμάκη Σ., & Τζεκάκη, Μ. (2017). Στρατηγικές κατανόησης προβλήματος για μαθητές με διακρίσεις στα Μαθηματικά. Στο Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης (επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών  της Διδακτικής των Μαθηματικών: Μαθηματική Γνώση και Διδακτικές Πρακτικές (σ. 826 - 836). Αθήνα: ΕΝΕΔΙΜ.

2.              Παπαγεωργίου, Μ., & Τζεκάκη, Μ. (2017). Κατανόηση μαθητών Α’ Λυκείου για το ρόλο των αξιωμάτων και των ορισμών. Στο Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης (επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών  της Διδακτικής των Μαθηματικών: Μαθηματική Γνώση και Διδακτικές Πρακτικές (σ. 193-202). Αθήνα: ΕΝΕΔΙΜ

1.               Τζεκάκη, Μ. (2016). Εκπαιδευτικό υλικό ως στοιχείο της μαθηματικής δραστηριότητας. Στο Μ. Σκουμιός & Χ. Σκουμπουρδή (επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή «Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;» (σσ. 380-390). Πανεπιστήμιο Ρόδου.

2.              Τζεκάκη, Μ. (2015). Προσεγγίζοντας Χωρικές και Γεωμετρικές έννοιες στις μικρές ηλικίες. Στο Χασάπης, Δ. (επιμ.), Πρακτικά 13ου Διημέρου Διαλόγου στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (σσ. 80-103). Αθήνα: ΕΚΠΑ.

3.              Τζεκάκη, Μ. (2015). Η αντίληψη του χώρου στο πλαίσιο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης (κεντρική ομιλία). Στο Δ. Γερμανός & Μ. Λιάππη (επιμ.), Πρακτικά Συμποσίου, Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης: Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή (σ. 138-148). Αθήνα: ΕΚΤ.

4.             Τζεκάκη, Μ. (2015). Μαθηματική δραστηριότητα μέσα στο παιχνίδι και το εκπαιδευτικό υλικό (κεντρική ομιλία). Στο Χ. Σκουμπουρδή & Μ. Σκουμιός (επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες» (σσ. 60-71). Πανεπιστήμιο Ρόδου.

5.              Τζεκάκη, Μ., & Κολιπέτρη, Ζ. (2015). Μαθηματική Παιδαγωγική Γνώση Εκπαιδευτικών Προσχολική Εκπαίδευσης στη μέτρηση επιφανειών. Στο Δεσλή, Δ., Παπαδόπουλος, Ι., & Τζεκάκη, Μ. (2015). Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου  της ΕΝΕΔΙΜ: Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις (σ. 258-268). Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΔΙΜ

6.             Καπλάνη, Ι., & Τζεκάκη, Μ. (2013). Ανάλυση και σύνθεση σχημάτων στην πρώιμη παιδική ηλικία. Στο Χ. Λεμονίδης, & Κ. Νικολαντωνάκης (επιμ.) Πρακτικά του 5oυ Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών. Φλώρινα, ΕΝΕΔΙΜ –Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας.

7.               Τζεκάκη, Μ. (2011). Μαθηματική Δραστηριότητα και Μαθηματικά Έργα. Κεντρική Ομιλία. Στο Καλδρυμίδου, Μ. & Βαμβακούση, Ξ. (επιμ.). Πρακτικά του 4oυ Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (σ. 51-66). Ιωάννινα, ΕΝΕΔΙΜ - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

8.             Παπαντωνίου, Α., & Τζεκάκη, Μ. (2009). Οπτικοποίηση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: μία διδακτική παρέμβαση, Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τεύχος 4: 73-100.

9.             Τζεκάκη,Μ., & Παπαδοπούλου, Δ. (2009). Αναστοχαστικός Συλλογισμός στην Προσχολική Ηλικία. Στο Καλαβασης, Φ., Καφούση, Σ., Χιονίδου- Μοσκοφόγλου, Μ., Σκουμπουρδή, Χ., & Φεσάκης, Γ. (επιμ.), Πρακτικά 3ου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (σ. 219-228). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

10.           Τζεκάκη, Μ,. & Κούλελη, Μ. (2007). Διερεύνηση της ικανότητας αναγνώρισης προτύπων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, Στο Χ. Σακονίδης & Δ. Δεσλή (επιμ.), Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών στη Διδακτική των Μαθηματικών (σ. 267-278). Αθήνα: Τυπωθήτω.

11.            Τζεκάκη Μ. (2007). Μαθηματική Εκπαίδευση για την Προσχολική Ηλικία: Μία πρόκληση. Κεντρική Ομιλία στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου OMEΠ «Η γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία» (σ. 18-26). Πάτρα: Ελληνική Επιτροπή ΟΜΕΠ, ΤΕΕΑΠΗ.

12.           Τζεκάκη, Μ. (2007). Νέα Σχολικά Βιβλία, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Έρευνα και Πράξη, Τεύχος 24.

13.           Σφίγγος, Ν., Τζεκάκη, Μ. & Τσιμπίρης, Α. (2006). Δημιουργία και Εφαρμογή εργαλείου ευρετηριοποίησης οπτικοακουστικών πληροφοριών μέσα από βιντεοβάσεις δεδομένων. Στο Δ. Ψύλλος &  Β. Δαγδιλλέλης (επιμ..), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΤΠΕ (σ. 147- 155). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

14.           Καλδρυμίδου, Μ., Τζεκάκη, Μ., & Σακονίδης, Χ. (2005). Η διαχείριση των μαθηματικών νοημάτων στη σχολική τάξη. Στο Μ. Κούρκουλος, Κ. Τζανάκης & Γ. Τρούλης, Πρακτικά 4ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικών (σ. 134 – 146). Ρέθυμνο, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

15.           Τζεκάκη, Μ., & Μπάρμπας, Γ. (2005). Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις  σε διαφορετικές χώρες. Στο Χ. Κυνηγός & Γ. Ψυχάρης (επιμ.), Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών στη Διδακτική των Μαθηματικών (σ. 219-228). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

16.           Καλδρυμίδου, Μ., Καπέλου, Κ., & Τζεκάκη, Μ. (2005). Σχεδιασμός και ανάλυση διδακτικών καταστάσεων πολλαπλασιαστικών δομών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο Χ. Κυνηγός & Γ. Ψυχάρης (επιμ.), Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών στη Διδακτική των Μαθηματικών (σ. 118- 127). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

17.           Τζεκάκη, Μ, (2004). Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Στο Ε. Σταυρίδου,  Β. Βέμη, & Θ Κάββουρα (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας  «Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη» (σ. 139-144). Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΤΔΕ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών.

18.           Τζεκάκη, Μ. (2003). Η Μαθηματική Εκπαίδευση στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία. Κεντρική Ομιλία στα Πρακτικά του Συνέδριο “Γλώσσα και Μαθηματικά στην Προσχολική Ηλικία (σ. 37-49). Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

19.           Τζεκάκη, Μ. (2003). Η εκχώρηση του μαθηματικού προβλήματος: μια σημαντική φάση στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Στο Μ. Κούρκουλος, Γ. Τρούλης, & Κ. Τζανάκης (επιμ.), Πρακτικά 4ης Διεθνούς Διημερίδας της Διδακτικής των Μαθηματικών (σ. 163-171). Ρέθυμνο: ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

20.          Τζεκάκη, Μ. (2003). Διδακτικές προσεγγίσεις στη μαθηματική εκπαίδευση: ομοιότητες και διαφορές με τις φυσικές επιστήμες. Στο Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Οι φυσικές επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας (σ. 79-84). Θεσσαλονίκη: Τζιόλας.

21.           Τζεκάκη, Μ., Σακονίδης, Χ., & Καρτσιώτης, Θ. (2002). Πιλοτικά Προγράμματα σύγχρονης εφαρμογής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από απόσταση. Στο Α. Δημητρακοπούλου (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (σ. 533-542). Ρόδος: Καστανιώτης.

22.          Τζεκάκη, Μ. (2002). Ελληνική Μαθηματική Εκπαίδευση, ένα πρόβλημα αναζητά λύση. Themes in Education, 3 (1): 22-34.

23.          Τζεκάκη, Μ. (2001). Η Γεωμετρική Κατασκευή στη Διδασκαλία της Γεωμετρίας. Στο Β. Παπαντωνίου & Δ. Πόταρη (επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωμετρίας, Πάτρα, 1999. Εκδόσεις Πατάκη.

24.          Καλδρυμίδου, Μ., Σακονίδης, Χ. & Τζεκάκη, Μ. (2001). Ο ρόλος του δασκάλου στη διαχείριση της μαθηματικής γνώσης. Στο Γ. Καψάλης και συν. (επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνέδριου «Σχολική γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Ιωάννινα: Π.Τ.Δ.Ε.

25.          Τζεκάκη, Μ., Οικονόμου, Α., & Οικονόμου, Π. (2001). Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τη νέα μορφή διδασκαλίας των Μαθηματικών. Στο Α. Γαγάτσης  & Γ. Μακρίδης (επιμ.),  Πρακτικά 4ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας (σ. 145-156). Λευκωσία, Κύπρος: Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία.

26.          Καλδρυμίδου Μ., Οικονόμου Α., Οικονόμου Π., Σακονίδης Χ., & Τζεκάκη Μ. (2000). Αξιολόγηση των μαθηματικών γνώσεων μαθητών  Στ΄ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου. Στο Κ. Τζανάκης, Μ. Κούρκουλος, & Γ. Τρούλης (επιμ.), Πρακτικά 2ης Διημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικών (σ. 15-39). Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

27.          Καλδρυμίδου, Μ., Σακονίδης, Χ., & Τζεκάκη, Μ. (2000). Επιστημολογικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Στο Α. Γαγάτσης & Γ. Μακρίδης (επιμ), Πρακτικά Β’ Μεσογειακού Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, MEDCONF (σ. 120-132). Λευκωσία, Κύπρος.

28.          Οικονόμου, Π. & Τζεκάκη, Μ. (1999). Στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Ερευνητική Διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών, 4:37- 65.

29.          Τζεκάκη, Μ., Οικονόμου, Π., & Οικονόμου, Α. (1999). Ένα καινούργιο βιβλίο Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου, μια νέα αντίληψη για τη διδασκαλία των Μαθηματικών.  Στο Α. Κόλλιας, Α. Μαργετουσάκη & Π. Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση» (σ. 542-547). Ρέθυμνο: Εκδοτικός Όμιλος Ιων.

30.          Οικονόμου, Π., & Τζεκάκη, Μ. (1998). Σχέδιο Α.Π. για τα Μαθηματικά, Γενικές Αρχές και Βασικοί Άξονες για τη Γεωμετρία. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε. Καλαμάτα, Δεκέμβριος, 1993, Έκδοση Ε.Μ.Ε.

31.           Τζεκάκη, Μ. (1997). Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικασιών ελέγχου σε περιβάλλον Η/Υ. Στο Φ. Καλαβάσης & Μ. Μεϊμάρης (επιμ.), Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών ΙΙΙ (σ. 69-97). Αθήνα: Gutenberg.

32.          Καλδρυμίδου, Μ., Οικονόμου, Α., Οικονόμου, Π., & Τζεκάκη, Μ. (1997). Οι αντιλήψεις των υποψήφιων καθηγητών των Μαθηματικών για τη Διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση,  25: 119-160.

 

Αντιπροσωπευτικές Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

1.               Tzekaki, M. (2018). Mathematical activity and the role of generalizationPaper to be presented at POEM 2018. Kristiansen, Norway.

2.              Papageorgiou, M., & Tzekaki, M. (2018). Students’ introduction to the Axiomatic Foundation of Mathematics through Geometry. Paper to be presented at the 42th International Conference of PME. Umea: Sweden.

3.              Tzekaki, M., & Papadopoulou, E. (2016). Generalizing in Early Childhood. Paper presented at the 40th International Conference of PME, Vol. 1, 252.  Szeged, Hungary: PME.

4.              Sakonidis, H., Kaldrimidou, M., & Tzekaki, M. (2016). Comparing teachers’ commends with the mathematical meaning constructed in the classroom. Paper presented at the 40th International Conference of PME, Vol. 1, 232.  Szeged, Hungary: PME.

5.              Mpotsoglou, K., Tsafos, V., Tzekaki, M. (2015). Developing a professional community of learning and practice through the Hellenic Practicum Network for Early Childhood Education, Paper presented in the 3rd International Symposium INSITE: New Issues in Teachers Education, Volos, September 11-13.

6.             Kliapis, P., & Tzekaki, M. (2011). Strategies in Early Spatial Reasoning. Paper to be presented at the 35th International Conference of PME, Vol. 1, 408. Ankara. Turkey.

7.              Tzekaki, M., & Papadopoulou, D. (2010). Reflective Thinking in early Childhood. Paper to be presented at the 34th International Conference of PME, Vol. 1, 115.  Bello Horizonte, Brazil.

8.             Cockburn, A., Sakonidis, C., & Tzekaki, M. (2010). Crossing the divide: exploring cross cultural possibilities. Discussion Group at 34rth International Conference of PME, Vol. 1, 389. Bello Horizonte, Brazil.

9.             Kaldrimidou, M., & Tzekaki, M. (2008). Conceptions about the notion of function and the role of the mode of its representation. Paper presented at the 32st International Conference of PME, Vol. 1, 280.  Morelia, Mexico: PME.

10.          Tzekaki, M. (2008). Patterning in Early Childhood. Paper presented at the 32st PME, Vol. 1.  Morelia, Mexico: PME

11.          Kaldrimidou, M., & Tzekaki, M. (2007). Reforming Educational Programs for Future Kindergarten Teachers: Some Considerations. Paper presented at the 31st PME, Vol. 1. Seoul, Korea: PME

12.          Kaldrimidou, M., Sakonidis, C., & Tzekaki, M. (2006). Experts’ and Novices primary teachers intervening in students’ mathematical activity: An insight. Paper presented at 30rd PME, Vol. 1, 323. Prague: PME.

13.          Tzekaki, M., & Littler, G. (2006). Comparing Teaching of Common Mathematical Tasks in Different Countries. Paper presented at 30rd PME, Vol. 1, 285. Prague: PME.

14.          Tzekaki, M. & Littler, G. (2005). Innovative Teaching Approaches in Different Countries. Paper presented at 29th PME, Vol. 1, 286. Melbourne: PME.

15.          Oikonomou, A. & Tzekaki, M. (2005). Improving spatial representation in early childhood. Paper presented at 29th PME, Vol. 1, 268. Melbourne: PME.

16.          Tzekaki, M., & Littler, G. (2004). Implementation of Innovative Approaches to the Teaching of Mathematics, IIATM. Poster Presented at 10th ICME, 209, Copenhagen, Denmark

17.           Kaldrimidou, M., Sakonidis, H. & Tzekaki, M. (2004). Teachers’ Management of the Epistemological Features of Mathematics Searching for links with pupils’ mathematical knowledge. Paper presented at 28th Conference PME, Vol. 1, 346. Bergen, Norway: Bergen University College.

18.          Tzekaki, M., Kaldrimidou Μ. & Sakonidis C. (2003). A Typology of Teachers’ Interventions In Students’ Mathematical Work In The Classroom. Paper presented at 27th RME, Vol. 1, 260. Honolulu, Hawaii, USA.

19.          Penkonen, E., Merenluoto, K. & Tzekaki, M., (2003). Facilitating the conceptual change in Mathematics. Discussion Group in 27th PME, Vol. 1, 186. Honolulu, Hawaii, USA

20.         Tzekaki, M., Kaldrimidou & M. Philippou (2002). Focus Group “Teaching Mathematics in Early Years”, at the 12th Conference of EECERA, Abstarcts, 110, University of Cyprus.

21.          Tzekaki, M. & Ioannidou, M. (2002). Reasoning in Early Childhood.  Paper presented at the 12th Conference of EECERA, Abstarcts, 56. University of Cyprus.

22.         Penkonen, E., Merenluoto, K. & Tzekaki, M., (2002). Discussion Group “Facilitating the conceptual change in Mathematics” in the 26th Conference of PME, Vol. 1, 243. University of East Anglia, U.K.

23.          Tzekaki, M. (2002). Introducing Reasoning in Early Childhood. Paper presented at the 26th PME, Vol. 1, 324. University of East Anglia, U.K.

24.         Tzekaki, M.. & Christodoulou, I. (2000). Mathematics at pre-school age: Control Processes for the approach of Symmetry. Paper presented at the 10th Conference of EECERA, Abstracts, 23. London, Institute of Education. 

25.          Tzekaki, M. (1999). Mathematics at pre-school age: Beyond Numbers and Shapes. Paper presented at the 9th Conference of EECERA, Abstracts, 101. Helsinski, Finland.

26.         Kaldrimidou, M., Sakonidis, C. & Tzekaki, M. (1999). Communicative Interactive Processes in primary versus secondary mathematics classroom. Paper presented at the 23rd Conference of PME, Vol. 1,  286. Technion University of Haifa, Israel.

27.          Kaldrimidou, M., Sakonidis, C. & Tzekaki, M. (1998). Epistemological issues in school mathematics. Paper presented at the 22nd Conference of PME, Vol. 4, 264. University of Stellenboch, S. Africa.

28.         Tzekaki, M. (1997). Mathematical Experience: a New Approach to the development of Mathematical Concepts, Paper presented at the 7th Conference of EECERA, Abstracts, 136-137. Munchen, Germany.

29.         Tzekaki, M. (1996). Understanding Number in Early Childhood. Paper presented at the 8th  ICME, 709, Seville, Spain.

30.          Tzekaki, M. (1995). Practical Knowledge v.s. Mathematical Knowledge: an example from the functions. Paper presented at the 19th Conference of PME, Vol. 1, 223.. University of Recife, Brazil.

31.          Tzekaki, M. (1994). Control Processes during the solution of Geometric Construction Problems in Computer. Paper presented at the 18th Conference of PME, Vol. 1, 77. University of Lisbon, Portugal.

 

Αντιπροσωπευτικές Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

1.              Τζεκάκη, Μ. (2017). Μαθηματική Παιδαγωγική Γνώση, Κατασκευή ή πραγματικότητα. Συνέδριο Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκη.

2.             Τζεκάκη, Μ. (2014).Μαθηματική Εκπαίδευση για μια νέα εποχή. 31ο Συνέδριο Ε.Μ.Ε. Βέροια.

3.              Τζεκάκη, Μ. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών και οι πιθανές αλλαγές στη τάξη των Μαθηματικών. Συνέδριο Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκη.

4.             Παπανδρέου, Μ., Τζεκάκη, Μ. & Μπιρμπίλη Μαρία (2011). Συμπόσιο «Καινοτομίες και αλλαγές στην προσχολική τάξη» στο Ευρωπαϊκό συνέδριο ΟΜΕΠ, Λευκωσία, 6-8 Μαίου, 2011

5.              Τζεκάκη, Μ. (2010). Το μαθηματικό νόημα που κατασκευάζεται μέσα στην τάξη των Μαθηματικών. Στρογγυλό Τραπέζι: Η Λειτουργία tου Μαθηματικού Δασκάλου tης Δ/Θμιας, Μέσα Στην Τάξη, 27ο Συνέδριο Ε.Μ.Ε

6.             Τζεκάκη, M. (2007). Αλλάζοντας την τάξη των Μαθηματικών. Ομιλία στην Διημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Θεωρητική προσέγγιση και διδακτικές πρακτικές, Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού, Αθήνα.

7.               Τζεκάκη, M. (2006). Δραστηριότητες για το Ολοήμερο Σχολείο. Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Ολοήμερο Σχολείο», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

8.             Kαλδρυμίδου Μ., Πόταρη Δ., Σακονίδης Χ., & Τζεκάκη Μ. (2005). Ομάδα Εργασίας: Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μια έρευνα στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Στο Χ. Κυνηγός & Γ. Ψυχάρης (επιμ.), Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών στη Διδακτική των Μαθηματικών, 581-583. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

9.             Τζεκάκη, Μ., & Χριστοδούλου, Ι. (2004). Τα Μαθηματικά, ένα παιχνίδι. Στo Π. Χατζηκαμάρη & Μ. Κοκκίδου (επιμ.), Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πρακτικά Διημερίδας, 109-118.  Θεσσαλονίκη: University Press.

10.          Τζεκάκη, Μ. (2003). Ομάδα Εργασίας «Τα Μαθηματικά στη Διαθεματική Προσέγγιση», Στα Πρακτικά του 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ και ΤΕΠΑΕ, 79-83. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Επιτροπή ΟΜΕΠ, ΤΕΠΑΕ.

11.          Καλδρυμίδου, Μ., Τζεκάκη, Μ., Πόταρη, Δ., & Σακονίδης, Χ. (2003). Ομάδα συζήτησης «Κρίσιμα σημεία στη διαχείριση της μαθηματικής γνώσης στην τάξη». Στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, 403- 405, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

12.          Οικονόμου, A, Μενεξές, Γ., & Τζεκάκη, Μ.  (2005). Διερεύνηση της χωρικής ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη βοήθεια της AFC. Ανακοίνωση στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με διεθνή συμμετοχή, Ελληνική Εταιρεία Ανάλυσης Δεδομένων, 15-18 Σεπτεμβρίου.

13.          Τζεκάκη, Μ. (2001). Η μαθηματική τάξη τον 21ο αιώνα. Ανακοίνωση στο Στρογγυλό τραπέζι «Η σχολική τάξη τον 21ο αιώνα».  Στο Μ. Τζεκάκη (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», 77-78. Θεσσαλονίκη, Έκδοση Συνεδρίου, 2002.

14.          Καλδρυμίδου, Μ., Τζεκάκη, Μ., & Σακονίδης, Χ. (2001). Οργάνωση και διαχείριση των επιστημολογικών χαρακτηριστικών της μαθηματικής γνώσης. Ανακοίνωση στην Ομάδα Συζήτησης 1. Στο Μ. Τζεκάκη (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», 82-83. Θεσσαλονίκη, Έκδοση Συνεδρίου, 2002.

15.          Τζεκάκη, Μ. (2001). Μαθηματική Εκπαίδευση για την Προσχολική ηλικία. Ανακοίνωση στο Στρογγυλό Τραπέζι «Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της προσχολικής εκπαίδευσης και οι φυσικές επιστήμες», στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη.

16.          Σακονίδης, Χ., Καλδρυμίδου, Μ., & Τζεκάκη, Μ. (2001). Χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης στην τάξη των Μαθηματικών, Ανακοίνωση στην Ομάδα Συζήτησης 1. Στο Μ. Τζεκάκη (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», 103-105. Θεσσαλονίκη, Έκδοση Συνεδρίου, 2002.

17.           Τζεκάκη, Μ., & Καρτσιώτης, Θ. (2001). Πιλοτικά Προγράμματα σύγχρονης εφαρμογής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από απόσταση, Ανακοίνωση στην Ομάδα Συζήτησης 1 «Μάθηση από Απόσταση». Στο Μ. Τζεκάκη (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», 134-137. Θεσσαλονίκη, Έκδοση Συνεδρίου, 2002.

18.          Τζεκάκη, Μ. (2000). Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών, Παρουσίαση του έργου.  Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΚΕΕ «Έρευνα για την ελληνική εκπαίδευση», 29-32. Αθήνα, ΚΕΕ.

19.          Τζεκάκη, Μ. (2000). Πρώιμη Μαθηματική Εκπαίδευση. Κεντρική Ομιλία στο 1ο Συνέδριο Σωματείου Επαγγελματικών Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας Θράκης.

20.         Καλδρυμίδου, Μ. & Τζεκάκη, Μ. (1997). Ο ρόλος της Διδακτικής των Μαθηματικών στην προετοιμασία της Μαθηματικής Εκπαίδευση του 2000. Ομάδα Εργασίας στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Πρακτικά, σ.xx. Πανεπιστήμιο Πατρών. 

21.          Τζεκάκη, Μ. (1996). Μαθηματική Εκπαίδευση για το 2000. Ανακοίνωση στο 13ο Συνέδριο  Ε.Μ.Ε.

22.         Τζεκάκη, Μ. (1993). Γεωμετρικό Σχήμα: Αντικείμενο ή Μέσο. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.