ανακοινώσεις

Πρόγραμμα ενίσχυσης επιμελών φοιτητών ΑΕΙ για τη χορήγηση υποτροφιών από το ΙΚΥ σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2017-2018, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε επιμελείς φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας και αποσκοπούν στη
διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους.
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού μελετήσουν προσεκτικά την σχετική «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων», καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/), το αργότερο έως και τις 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 16.00.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες του Προγράμματος παρέχονται στον ιστοχώρο του ΙΚΥ (https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-20...).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επισημαίνεται ότι, βάσει του ΦΕΚ 1625/10.05.2018 τ.Β΄:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

3. Σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει στεγαστικό
επίδομα για το ακαδ. έτος 2017-2018 πριν την αποπλη-
ρωμή της υποτροφίας, το επίδομα συμψηφίζεται με την
υποτροφία. Αν ο υπότροφος έχει εισπράξει το σύνολο
της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης
στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2017-2018.

4. Ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το
στεγαστικό επίδομα στην περίπτωση που, για οποιονδή-
ποτε λόγο, λάβει το στεγαστικό επίδομα και το συνολικό
ποσό της υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2017-2018. Σε
αντίθετη περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στο στε-
γαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2017-2018 θα αναζητηθεί/
ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/
Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
 

Επισυναπτόμενο αρχείο: 

User login 

Website - Copywrite

Developed by: Nikos Pournaras