οδηγός σπουδών

   

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή και οργάνωση του Τμήματος, τα προγράμματα σπουδών, το κατ’ έτος ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών και άλλα βρίσκονται στον Οδηγό Σπουδών.

 

 


Οδηγοί Σπουδών παλαιότερων ετών

Ακαδημαϊκό έτος 2020-21


Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Οδηγός Σπουδών Αναθεωρημένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Σπουδών Παλαιού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών


Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017


Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015


Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014


Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013


Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005