προπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.) χορηγεί στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, τον ακαδημαϊκό τίτλο «Πτυχίο» Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τα σχετικά με το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών, καθώς και με τις μεταπτυχιακές σπουδές, καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για όλα τα Α.Ε.Ι.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παράλληλα με τη θεωρητική τους κατάρτιση κάνουν Πρακτική Άσκηση σε νηπιαγωγεία της πόλης της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών, καθώς και στο «Παιδικό Κέντρο» του Α.Π.Θ., το οποίο λειτουργεί στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές/τριες εισάγονται κατόπιν εξετάσεων εθνικού επιπέδου. Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή στο Τμήμα πτυχιούχων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. άλλων Τμημάτων, με κατατακτήριες εξετάσεις.

εικόνα με σύνδεσμο για κανονισμό προπτυχιακών σπουδών τεπαε απθ   εικόμα με σύνδεσμο για οδηγό σπουδών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ  εικόνα με σύνδεσμο για το πρόγραμμα σπουδών σε ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ  δείτε περάδειγμα του παραρτήματος του πτυχίου που απονέμει το Τμήμα (προπτυχιακό επίεπδο)

Κατά το τρέχον εξάμηνο, μετά την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, λειτουργούν παράλληλα δύο προγράμματα:

- Το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) για τους/τις φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο Τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012.

- Το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για τους/τις φοιτητές/τριες που εισάγονται στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 και μετά.

Σύμφωνα με το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών, οι σπουδές απαιτούν από το φοιτητή/τρια να έχει συγκεντρώσει ελάχιστο αριθμό 182 διδακτικών μονάδων (δ.μ.) που κατανέμονται ως εξής:

  • Υποχρεωτικά μαθήματα 91 δ.μ: 50 δ.μ. στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα από Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού και 20 δ.μ. τα επόμενα τέσσερα εξάμηνα από Υποχρεωτικά μαθήματα Προσανατολισμού.  Τα μαθήματα Προσανατολισμού προσφέρονται από τους 4 Τομείς του Τμήματος (Αισθητικής Παιδείας, Γλώσσας και Ιστορίας,  Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής) που επιλέγουν οι φοιτητές/τριες στην αρχή του Ε’ εξαμήνου.
  • Μαθήματα επιλογής 40 δ.μ.: Σ’ αυτές μπορεί να περιληφθούν 8 μονάδες από ελεύθερες επιλογές από άλλα Τμήματα ή Σχολές και 10 δ.μ. από διπλωματική εργασία.
  • Πρακτική Άσκηση 40 δ.μ.
  • 12 δ.μ. από την Ξένη Γλώσσα

Σύμφωνα με το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών,

οι σπουδές απαιτούν από τον/τη φοιτητή/τρια να έχει συγκεντρώσει ελάχιστο αριθμό 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS) που κατανέμονται ως εξής:

  • Μαθήματα Βάσης 120 ECTS: Οι μονάδες προέρχονται από 20 μαθήματα που επιλέγει από 30 συνολικά στα δύο πρώτα έτη των σπουδών του. 
  • Μαθήματα Προσανατολισμού 66 ECTS: Οι μονάδες προέρχονται από 11 μαθήματα που επιλέγει από 20 συνολικά στα Ε’ και Στ’ εξάμηνα των σπουδών του. 
  • Πρακτική Άσκηση 48 ECTS
  • 6 ECTS από την Ξένη Γλώσσα

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν σε 30 πιστωστικές μονάδες (ECTS)

Τα προγράμματα σπουδών επιδιώκουν να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να προάγουν την παιδαγωγική επιστήμη, να προσαρμόζονται στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές και να συμβάλουν με την έρευνα στην εξέλιξη και στις σύγχρονες εφαρμογές της επιστήμης αυτής.

Συνεπώς οι απόφοιτοι του Τμήματος, από τα μαθήματα κορμού, τις προσωπικές επιλογές τους (επιλεγόμενα μαθήματα και διπλωματική εργασία) και την Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική (πρόγραμμα πρακτικής άσκησης) δύνανται να αποκτήσουν ικανότητες προσφοράς υπηρεσιών σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης μικρών παιδιών, καθώς επίσης και τη δυνατότητα για διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης.

Επιπλέον των γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την επιστήμη και το επάγγελμά τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν γνώσεις και ικανότητες που έχουν σχέση με την επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα και με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Το πτυχίο από το Τ.Ε.Π.Α.Ε. δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε Μεταπτυχιακές Σπουδές ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής.


Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται από τους Οδηγούς Σπουδών των δύο προγραμμάτων σπουδών.


χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/bachelor-33_el