οδηγός σπουδών

   

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή και οργάνωση του Τμήματος, τα προγράμματα σπουδών, το κατ’ έτος ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών και άλλα βρίσκονται στον Οδηγό Σπουδών.

 


Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017


Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015


Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014


Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013