προσωπικό

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες για τις τρεις κατηγορίες προσωπικού που υπηρετούν στο Τμήμα:

1. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό: μέλη Δ.Ε.Π.

2. Το προσωπικό πλαισίωσης του διδακτικού και ερευνητικού έργου, που περιλαμβάνει:

  • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
  • Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
  • Το Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

3. Το Διοικητικό προσωπικό.