διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρητικές Επιστήμες (ιστορία, παιδική λογοτεχνία, Θεολογική σκέψη)
kvak@nured.auth.gr , 2310995011
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Εκπαιδευτική Ψυχολογία
costasv@nured.auth.gr , 2310991299
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία
sgavr@nured.auth.gr , 2310991206
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ageorgop@nured.auth.gr , 2310995019
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία στην παιδαγωγική πράξη
mgeka@nured.auth.gr , 2310991219
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Αλληλεπίδρασης στην Προσχολική Ηλικία
asis@nured.auth.gr , 2310991169
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Μουσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία
kdogani@nured.auth.gr , 2310991297
Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης
dkakana@nured.auth.gr , 2310991207
Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδική Λογοτεχνία
menoula@nured.auth.gr , 2310991286
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδική Λογοτεχνία
akarakit@nured.auth.gr , 2310995026
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία με έμφαση στη συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού
melanthi@nured.auth.gr , 2310995027
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνιολογία του σχολείου και της εκπαιδευτικής πράξης
akiridis@nured.auth.gr , 2310995961
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Θεατρική Τέχνη και Αγωγή
alen@nured.auth.gr , 2310995036
Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Γνωστική Ψυχολογία: Δομή και Ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών
zoinka@nured.auth.gr , 2310995033
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπ/κές ανάγκες
gbarbas@nured.auth.gr , 2310995003
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική στην Προσχολική Εκπαίδευση
mmpirmpi@nured.auth.gr , 2310991273
Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Αγωγής
elsiedol@nured.auth.gr , 2310995025
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση
ppantidos@nured.auth.gr , 2310991218
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Προγραμματισμός, διδακτικές προσεγγίσεις και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Προσχολική Αγωγή
mpapan@nured.auth.gr , 2310995096
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Ρυθμική και Κινητική Αγωγή
eva@nured.auth.gr , 2310995014
Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Επεξεργασία της πληροφορίας Διδασκαλία και Μάθηση Μαθηματικών εννοιών
tzekaki@nured.auth.gr , 2310995037
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μειονότητες: Ιστορία και Εκπαίδευση
ktsioumi@nured.auth.gr , 2310995010
Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Νέες τεχνολογίες πληροφορίας με έμφαση στις προεπιστημονικές εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο
tsitouri@nured.auth.gr , 2310995008
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
tsokalid@nured.auth.gr , 2310995017
Λέκτορας
Γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία και προβλήματα επικοινωνίας
khatzinikolaou@nured.auth.gr , 2310991217