ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Συνεργασία και επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, διαλογική παιδαγωγική – διαλογικοί μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση για τη μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση.

 
 
Σπουδές

 Η Μαρία Μπιρμπίλη σπούδασε προσχολική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Αμερική (Μ.Α.) και πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα, το 2000, από το  Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Department of Educational Studies). Στο ίδιο πανεπιστήμιο έκανε και μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας (M.Sc).

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 1. Μπιρμπίλη, Μ. (2013). Προς μια παιδαγωγική του διαλόγου στην προσχολική εκπαίδευση. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 91, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013.
 2. Τσιούμης, Κ. & Μπιρμπίλη, Μ. (2012). Θρησκευτικές γιορτές στο πολυπολιτισμικό ελληνικό νηπιαγωγείο. Απόψεις νηπιαγωγών. Στα πρακτικά του 7ο Πανελλήνιου συνεδρίου  «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. 19-21 Νοεμβρίου 2010, Κρήτη.
 3. (2010 - 2012) Υπεύθυνη Επιστημονικού Συντονισμού για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου – ανάθεση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 - Οριζόντια Πράξη» (37/8-12-2010 Πράξη του ΣΣ και 33/8-12-2010 πράξη της ΕΕ). [http://ebooks.edu.gr/2013/allmaterial.php]
 4. Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου [http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%C...
 5. Birbili, M. (2011). Parent workshops from the point of view of parents. Στα πρακτικά του 13ου Διεθνές Συνεδρίου (XIII Congresso Internazionale) της AIFREF (Association Internazionale de Formation et de Recherche en Education Familiale), «Educazione Familiar e Servizi per l’ Infanzia». 17-19 Νovembre 2010. Firenze.
 6. Georgopoulos, A. Birbili, M. & Dimitriou, A. (2011). Environmental Education and experiential education: a promising “marriage” for Greek pre-school teachers. Creative Education, 2(2), 114 – 120.
 7. Birbili, M. & Karagiorgou, I. (2010). Helping children and their parents ask better questions: an intervention study. Journal of Research in Childhood Education, 24(1), 18 — 31.
 8. Μπιρμπίλη, Μ., Καραγιώργου, Ι. & Χριστοδούλου, Ι. (2010). Εμπλέκοντας τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στη μάθηση τους: H σημασία της αυτό-αξιολόγησης. Στο Δ. Γερμανός & Μ. Κανατσούλη (Επιμ.), Τ.Ε.Π.Α.Ε. 09 Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 9. Μπιρμπίλη, Μ. (2010). Επικοινωνία, αλληλεπίδραση και μάθηση στην προσχολική τάξη. Στο Μ. Μουμουλίδου & Γ. Ρεκαλίδου (Επιμ.), Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση. Παιδαγωγικές, μαθησιακές εμψυχωτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
 10. Παπανδρέου, Μ., Μπιρμπίλη, Μ. & Μαρτίδου, Ρ. (2009). Οι αντιλήψεις των γονέων για το ρόλο του νηπιαγωγείου και τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού συνεδρίου της ΟΜΕΡ «Current Issues in Preschool Education in Europe: Shaping the Future». 28 - 30 April 2009, Syros.
 11. Μπιρμπίλη, Μ. (2008). Προς μια παιδαγωγική του διαλόγου: Η σημασία και ο ρόλος των ερωτήσεων στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
 12. Birbili, M. & Tsitouridou, M. (2008). Identifying children’s interests and planning learning experiences: Challenging some taken-for-granted views. In P. G. Grotewell & Y. R. Burton (Eds.), Early Childhood Education: Issues and Developments. New York: Nova Science Publishers. [http://books.google.gr/books?id=Gand2vXK3hgC&pg=PA143&lpg=PA143&dq=Ident...