ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

1) Συνεργασία εκπαιδευτικών-γονιών
2) Παιδί με  ειδικές ανάγκες και ενδοοικογενειακές σχέσεις
3) Αναπηρία: μια ψυχοδυναμική  οπτική

4) Προώθηση προσωπικής-κοινωνικής ανάπτυξης

 
 
Σπουδές

 

1974: Πτυχίο Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Γενεύης.

1975: Μεταπτυχιακό δίπλωμα Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Γενεύης.

1976: Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο “Rene Descartes”. Παρίσι.

1990: Διδακτορική διατριβή. «Αυτοεκτίμηση και σχέσεις του παιδιού μέσα στην οικογένεια», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Βιβλία

·      Παιδί και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Μια ψυχοδυναμική οπτική. Εκδ. Gutenberg. Αθήνα. 2007.

·      Η μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο. Εκδ. Προμηθεύς. Θεσσαλονίκη. 1996.

·      Αυτοεκτίμηση και σχέσεις του παιδιού μέσα στην οικογένεια. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα. 1990.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 ·      Κοντοπούλου Μ., Βελλοπούλου Α., Καμπεζά M., Παναγιώτου Β., Ψυχίδου Π., Μπιρμπίλη Μ., Παπανδρέου Μ. Προσεγγίσεις της Προσωπικής Κοινωνικής ανάπτυξης στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος προσχολικής αγωγής. Πρακτικά συνεδρίου OMEP με θέμα «Δεξιότητες Ζωής. Προσωπική-Κοινωνική  Ανάπτυξη  στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία» Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2013  (υπό έκδοση).

·      Κοντοπούλου M. (2015). Η αγωγή των παιδιών σε κρίση: Αναζητώντας νέες ισορροπίες. Στο: Μ. Τζεκάκη & Μ. Κανατσούλη (επιμ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Ανα-στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη, 31/10- 1/11 2014). Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ.

·      Κοντοπούλου M. (2015). Ο χώρος ως πλαίσιο παιχνιδιού για τα παιδιά στη σύγχρονη κοινωνία. Στο: Γερμανός, Δ., Λιάπη, Μ. (επιμ.)  Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών του Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή: Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή. (Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιανουαρίου 2015). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σ. 344-353 http://epublishing.ekt.gr/el/12239.

·      Birbili, M. & Kontopoulou, M. (2015). Financial Education for Preschoolers: Preparing young children for the 21st Century. Childhood Education, 91 (1), 46-53

·      Κοντοπούλου Μ., Σοφιανοπούλου Ι., Χριστοδούλου Ι. (2015). Eνα πρόγραμμα συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονιών για την προώθηση της αυτορρύθμισης παιδιών στο νηπιαγωγείο. Στο Π. Κυπριανός, J.P. Pourtois (επιμ.). Οικογένεια, Σχολείο,  τοπικές κοινωνίες. σελ. 139-156. Πάτρα. Εκδ. Oppotuna.

·      Κοντοπούλου Μ. (2013). Η δυσκολία αποδοχής της αναπηρίας: μια ψυχαναλυτική οπτική. Ψυχολογικά Θέματα. Τόμος 17-18, 2011-12. ΣΕΨ. Αθήνα. Εκδ. Πεδίο.

·      Tzouriadou Μ., Kontopoulou M., Psoinos. (2009). An inclusive early intervention program: the case of two pre-schoolers.  In. B.Carpenter. J. Schloesser, J. Egerton (eds.) European Developments in Early Childhood Intervention. σελ. 134-152. The European Association on Early Intervention.

·       Κοντοπούλου Μ., Λόξα Γ., Ταμπάκη Σ., Παπαθανασίου Ε,, Τζουριάδου Μ.(2009)  Συνεργασία ειδικών-γονέων στο πλαίσιο των ΚΔΑΥ. στο Κλεφτάρας Γ., Καϊλα Μ. (επιμ.). Από την ψυχοπαθολογία στο νόημα της ζωής .σελ. 345-358.  Αθήνα.   Πεδίο.