Διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α’ 118) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου του 70 του ν. 4485/2017 (Α’114), το άρθρο 53 του ν.4547/2018 (Α΄102), την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και την παρ.3 του άρθρου 212 του ν.4610/2019 (A’ 70) "Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή η γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα, την οποία προσκομίζει στον Διευθυντή της αρμόδιας σχολικής μονάδας και ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης".

 

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ

2. ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ver03)

3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

4. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ γονέων/κηδεμόνων για έρευνα σε σχολικές μονάδες