μεταπτυχιακοί κύκλοι σπουδών

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν σε 120 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.)

Ο τρίτος κύκλος σπουδών αφορά σε εκπόνηση διδακτορική διατριβής.
Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τ.Ε.Π.Α.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στοχεύει στην υψηλή εκπαίδευση επιστημόνων - ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Οι διδάκτορες θα κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις από συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους των Επιστημών της Αγωγής, θα είναι σε θέση να παράγουν και να διαχειρίζονται νέες γνώσεις προάγοντας τις επιστήμες της Αγωγής, τις επιστήμες που υπηρετούν και τον επιστημονικό της κλάδο στον οποίο εξειδικεύονται.