οργάνωση

Α. Διοίκηση Τμήματος


Πρόεδρος του Τμήματος (Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 35592/05.9.2019 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 718/11.9.2019) με θητεία έως 31.8.2021:  Πετρούλα Τσοκαλίδου, καθηγήτρια


Αναπληρωτής Πρόεδρος (Διαπιστωτική Πρυτανική Πράξη 4595/15.10.2019 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 990/22.11.2019) με θητεία έως 31.8.2021: Αργύριος Κυρίδης, καθηγητήςΒ. Διευθύνσεις Τομέων


για τον Τομέα Γλώσσας και Ιστορίας:(Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 32652/3.9.2020 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 731/14.9.2020) 

Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21: Μαρία Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια


για τον Τομέα Παιδαγωγικής(Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 32652/3.9.2020 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 731/14.9.2020)

Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21: Μαρία Παπανδρέου, επίκουρη καθηγήτρια


για τον Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής:(Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 32652/3.9.2020 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 731/14.9.2020) 

Διευθύντρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21 : Ζωή Μπαμπλέκου, καθηγήτρια α΄βαθμίδας


για τον Τομέα Αισθητικής Παιδείας:(Διαπιστωτική πρυτανική πράξη 32652/3.9.2020 - ΦΕΚ ΥΟΔΔ 731/14.9.2020)

Διευθυντής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21: Αντώνης Λενακάκης,  αναπληρωτής καθηγητήςΓ. Συλλογικά όργανα του Τμήματος


  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)
  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ)
  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (πατήστε εδώ).


Δ. Επιτροπές Τμήματος
Ιστορικό Προεδρείων:


2017-2019:

Πρόεδρος: Μελπομένη Κανατσούλη,

αναπληρώτρια Πρόεδρος: Δόμνα Κακανά


2015-2017:

Πρόεδρος: Ζωή Μπαμπλέκου

αναπληρωτής Προέδρου: Αργύριος Κυρίδης