Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Α.Π.Θ.

Αρχικός εσωτερικός Κανονισμός του Α.Π.Θ. που αφορά σε Μεταδιδακτορική Έρευνα (δημοσίευση σε ΕτΚ ΦΕΚ Β' 1191/04.4.2017) εκτός ισχύος

Εσωτερικός Κανονισμός (τροποποιημένος) του Α.Π.Θ. (δημοσίευση σε ΕτΚ ΦΕΚ Β'267/27.01.2021) σε ισχύ

1. Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

2. Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

3. Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας


Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.  Α.Π.Θ.

α/α εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας από: τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας επιβλέπων/ουσα απόφαση έγκρισης από το Τμήμα έναρξη λήξη
1 Ζαχαρή Γεώργιο «Τα MOOCs στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Τεχνολογίες Μάθησης για την Εκπαίδευση στη Φυσική» Τσιτουρίδου Μελπομένη ΓΣΕΣ αριθμ. συνεδρίασης: 13/25.5.2017  1/3/2017 7/2/2020
2 Ρόζη-Τριανταφυλλιά Αγγελάκη «Το Βυζάντιο στα σύγχρονα παιδικά βιβλία γνώσεων. Συγκριτική και ιδεολογική προσέγγιση»    Κανατσούλη Μελπομένη ΓΣΕΣ αριθμ. συνεδρίασης: 16/17.05.2018 17/5/2018 σε εξέλιξη
3 Δανάη Σουλιώτη "Το λαϊκό παραμύθι στο διαδίκτυο»    Κανατσούλη Μελπομένη ΓΣΕΣ αριθμ. συνεδρίασης: 09/06.12.2018 6/12/2018 σε εξέλιξη
4 Κανακάρη Βενέτη "Επιμόρφωση ατόμων τρίτης ηλικίας στη χρήση των έξυπνων τηλεφώνων για την προαγωγή της επικοινωνίας και της κοινωνικής τους δικτύωσης, τη βελτίωση της αθημερινότητας και την αξιοποίηση του ελέυθερου χρόνου τους" Παυλή - Κορρέ Μαρία ΓΣΕΣ αριθμ. συνεδρίασης:  13/13.02.2020 13.02.2020 σε εξέλιξη

τελευταία ενημέρωση: 26.3.2021