Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Α.Π.Θ.

Αρχικός εσωτερικός Κανονισμός του Α.Π.Θ. που αφορά σε Μεταδιδακτορική Έρευνα (δημοσίευση σε ΕτΚ ΦΕΚ Β' 1191/04.4.2017) εκτός ισχύος

Εσωτερικός Κανονισμός (τροποποιημένος) του Α.Π.Θ. (δημοσίευση σε ΕτΚ ΦΕΚ Β'267/27.01.2021) σε ισχύ

1. Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

2. Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

3. Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας


Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.  Α.Π.Θ.

τελευταία ενημέρωση: 09-09-2021

α/α εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας από: τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας επιβλέπων/ουσα απόφαση έγκρισης από το Τμήμα έναρξη λήξη
1 Ζαχαρής Γεώργιος «Τα MOOCs στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Τεχνολογίες Μάθησης για την Εκπαίδευση στη Φυσική» Τσιτουρίδου Μελπομένη ΓΣΕΣ αριθμ. συνεδρίασης: 13/25.5.2017  1/3/2017 7/2/2020
2 Ρόζη-Τριανταφυλλιά Αγγελάκη «Το Βυζάντιο στα σύγχρονα παιδικά βιβλία γνώσεων. Συγκριτική και ιδεολογική προσέγγιση»    Κανατσούλη Μελπομένη Σ.Τ. αριθμ. συνεδρίασης: 16/17.5.2018 17/5/2018 12/5/2022
3 Δανάη Σουλιώτη "Το λαϊκό παραμύθι στο διαδίκτυο»    Κανατσούλη Μελπομένη Σ.Τ. αριθμ. συνεδρίασης: 09/06.12.2018 6/12/2018 διακοπή 2022
4 Κανακάρης Βενέτης "Επιμόρφωση ατόμων τρίτης ηλικίας στη χρήση των έξυπνων τηλεφώνων για την προαγωγή της επικοινωνίας και της κοινωνικής τους δικτύωσης, τη βελτίωση της αθημερινότητας και την αξιοποίηση του ελέυθερου χρόνου τους" Παυλή - Κορρέ Μαρία Σ.Τ. αριθμ. συνεδρίασης: 20/06.5.2019 17/5/2019 σε εξέλιξη
5 Μαβίδου Αναστασία Αξιοποίηση των αποθεμάτων γνώσης υπό το πρίσμα της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης στην προσχολική τάξη Κακανά Δόμνα Σ.Τ. 22/15.4.2021 15/4/2021 σε εξέλιξη
6 Κωνσταντινίδου Ζωή Διερευνώντας το κατασκευαστικό παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο: Αλληλεπιδράσεις και ευκαιρίες μάθησης με ανοιχτά υλικά Παπανδρέου Μαρία Σ.Τ. 24/13.5.2021 13/5/2021 σε εξέλιξη