ομάδες φοιτητών/ριών

Στην Παιδαγωγική Σχολή δραστηριοποιούνται διάφορες Ομάδες Φοιτητριών και Φοιτητών των δύο Τμημάτων.