βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής

Γενικά

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που αποτελεί παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., στεγάζεται στον 2ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.

Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει συγγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Τμήματος για τις ανάγκες της διδασκαλίας και της έρευνας και για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και μετά την αποφοίτησή τους. Λειτουργεί σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ώρες Λειτουργίας (βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο)

Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 19.00 μ.μ.

Χρήστες

Χρήστες του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. θεωρούνται όλοι όσοι εισέρχονται στους χώρους των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. με σκοπό τη χρήση του υλικού της για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Μέλη

Μέλη της βιβλιοθήκης είναι όσοι έχουν δικαίωμα δανεισμού του υλικού της βιβλιοθήκης και μπορούν να είναι:

 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.
 2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Α.Π.Θ.
 3. Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ.

Κάρτα βιβλιοθήκης

Η κάρτα, η μορφή της οποίας είναι ενιαία, εκδίδεται δωρεάν (για το προσωπικό και τους φοιτητές /τριες του Τμήματος και μετά από αίτηση) από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και ισχύει για όλες τις Βιβλιοθήκες και τα Σπουδαστήρια του Α.Π.Θ.  Ειδικά για τους φοιτητές /τριες του Τμήματος, που διαθέτουν ακαδημαϊκή ταυτότητα («πάσο»), δεν εκδίδεται κάρτα, αλλά ενεργοποιείται (ύστερα από αίτηση στη Βιβλιοθήκη) ο λογαριασμός τους ως «χρήστης» και μπορούν να δανείζονται με την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Εξωτερικά μέλη

Για τα εξωτερικά μέλη  εκδίδεται κάρτα με την καταβολή ποσού, το οποίο αποφασίζεται από την Πρυτανεία, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.  Εάν ο εξωτερικός χρήστης έχει τη φοιτητική ιδιότητα (προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή) σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού, εκδίδεται κάρτα με έκπτωση.

Φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης προβλέπεται η δυνατότητα παραγωγής φωτοαντιγράφων με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών.

 • Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων (copyright).
 • Το κόστος ανά φωτοαντίγραφο καθορίζεται από την Επιτροπή Εποπτείας Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. έτσι ώστε να καλύπτεται το κόστος λειτουργίας των μηχανημάτων (συντήρηση, μελάνι, χαρτί, κάρτες, απόσβεση). Τα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν με κάρτα, την οποία προμηθεύονται οι χρήστες από την υποδοχή, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.

Δανεισμός βιβλίων

Ο δανεισμός γίνεται με την  κάρτα δανεισμού και διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Συλλογή πλήρους δανεισμού: Περιλαμβάνει το υλικό που δανείζεται πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας πρέπει τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού υλικού της συλλογής να περιλαμβάνεται σ' αυτήν την κατηγορία. Επίσης, το υλικό αυτής της κατηγορίας διατίθεται και για δια-δανεισμό (μέσω της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.).
 2. Συλλογή περιορισμένου δανεισμού: Περιλαμβάνει υλικό που επιτρέπεται να δανειστεί για περιορισμένο χρόνο, π.χ. 3ήμερο δανεισμό.
 3. Συλλογή μη δανειζόμενου υλικού: Περιλαμβάνει το υλικό του οποίου η χρήση επιτρέπεται μόνον μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης, π.χ. περιοδικά, πληροφοριακά βιβλία, σπάνια βιβλία, λεξικά κ.λπ.

Δικαιώματα δανεισμού

Τα μέλη του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. δανείζονται από όλες τις Βιβλιοθήκες του Συστήματος. Τα δικαιώματα δανεισμού ανά κατηγορία μελών είναι τα εξής:

κατηγορία χρηστών

αριθμός αντιτύπων

ημέρες δανεισμού       

ανανεώσεις

μέλη Δ.Ε.Π.

15

60

2

Ε.Ε.Π., διδάσκοντες με Π.Δ. 407, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του Α.Π.Θ., υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ.

15

30

2

Προπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι, μέλη Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. του Α.Π.Θ.

4

15

2

Εξωτερικά μέλη

3

15

2

Τα δικαιώματα δανεισμού ανά κατηγορία μελών είναι τα εξής:

Όροι του δανεισμού

Ο δανεισμός υλικού που είναι ήδη δανεισμένο σε χρήστες μπορεί να ανανεωθεί στους ίδιους χρήστες, όπως παρακάτω :

 1. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. 1, διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του Α.Π.Θ., υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ. μέχρι 2 φορές.
 2. Προπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι, μέλη Ε.Τ.Ε.Π, Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ του Α.Π.Θ.: μέχρι 2 φορές.
 3. Εξωτερικοί χρήστες : μέχρι 2 φορές.
 4. Μέλη Ε.Ε.Δ.Ι.Π. 1, διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του Α.Π.Θ., προσκεκλημένοι ερευνητές του Α.Π.Θ. και
 5. Διοικητικοί υπάλληλοι και μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Δ.Ι.Π. 2 του Α.Π.Θ., για υλικό, που έχει στο μεταξύ ζητηθεί από άλλο χρήστη και έχει γίνει «κράτηση»,  δεν μπορεί να γίνει ανανέωση.

Κρατήσεις

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση κάποιου βιβλίου που είναι ήδη δανεισμένο και η καταχώρηση της κράτησης γίνεται μόνο ύστερα από προσωπική επικοινωνία με το προσωπικό της υποδοχής της Βιβλιοθήκης (και όχι τηλεφωνικά). Με την επιστροφή του βιβλίου ειδοποιείται τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο ενδιαφερόμενος χρήστης, ώστε να προσέλθει και να παραλάβει το βιβλίο. Αν ο ενδιαφερόμενος χρήστης δεν προσέλθει μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησής του, η κράτηση ακυρώνεται.

Ανάκληση Δανεισμού

Αν κάποιος χρήστης δηλώσει ότι κάποιο βιβλίο που είναι ήδη δανεισμένο του είναι απαραίτητο, τότε ο δανεισμός μπορεί να ανακληθεί. Όλες οι κατηγορίες χρηστών μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση δανεισμού.

Πρόστιμα

Το δανειζόμενο υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισμό και κατά την επιστροφή του.  Αν κατά την επιστροφή του διαπιστωθούν επιπλέον φθορές, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται στην αποκατάστασή τους ή στην αντικατάστασή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 1. Ο χρήστης, που έχει δανειστεί υλικό είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει εντός των χρονικών ορίων, την ημερομηνία και την ώρα που έχει οριστεί κατά τον δανεισμό ή με την ειδοποίηση περί ανάκλησης του δανεισμού. Τα χρονικά όρια καθορίζονται από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα.
 2. Χρήστες που επιστρέφουν το υλικό που δανείστηκαν μετά από την ημερομηνία ή την ώρα που είχε οριστεί όταν το παρέλαβαν, υποχρεούνται να καταβάλουν χρηματικό πρόστιμο ανάλογο της καθυστέρησης. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με απόφαση της Πρυτανείας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.
 3.  Όταν για ένα χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, δεν μπορεί να δανειστεί από καμία Βιβλιοθήκη του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. έως την εξόφληση του.
 4. Όταν ο χρήστης δεν είναι σε θέση, για οποιοδήποτε λόγο, να επιστρέψει το υλικό που δανείστηκε, υποχρεούται να καταβάλει το κόστος του ή να το αντικαταστήσει. Το κόστος περιλαμβάνει την τιμή του υλικού προσαυξημένη κατά 5% για τα έξοδα επεξεργασίας του.

Άλλες υποχρεώσεις των χρηστών

 • Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται τους χώρους των βιβλιοθηκών και την εργασία άλλων χρηστών, οι οποίοι δικαιούνται ένα περιβάλλον κατάλληλο για μελέτη.
 • Οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού των βιβλιοθηκών. Οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού και εξοπλισμού των Βιβλιοθηκών αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από το χρήστη που την προκάλεσε.
 • Απαγορεύεται η εισαγωγή στους χώρους της Βιβλιοθήκης αντικειμένων που κατά την κρίση του προσωπικού μπορεί να προκαλέσουν φθορά του υλικού ή να δημιουργήσουν υποψία κλοπής.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος χρήστης έχει λόγους να έχει μαζί του τσάντα ή χαρτοφύλακα, ελέγχεται κατά την έξοδο. Το προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τον χρήστη, αν θεωρήσει ότι αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση ποτών και τροφίμων μέσα στους χώρους των Βιβλιοθηκών, καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών στα παραπάνω, ή αν διαπιστωθεί εσκεμμένη φθορά ή κλοπή του υλικού της Βιβλιοθήκης, η Επιτροπή Εποπτείας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. μπορεί, μετά από πρόταση του/της αρμόδιας βιβλιοθηκονόμου, να επιβάλει προσωρινή ή μόνιμη στέρηση του δικαιώματος δανεισμού στον χρήστη.

Επικοινωνία με Βιβλιοθήκη

Νούνη Ανδριανή Τηλ. 991242 email: anouni@educ.auth.gr

Παπάζογλου Αγγελική Τηλ. 995047 email: agpapaz@nured.auth.gr

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των βιβλιοθηκων Α.Π.Θ. ενημερωθείτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://web.lib.auth.gr/site/gr/organization/regulation/

Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.