ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

2021

 1. «Get Creative with Art Online” [GCAO] (Γίνε δημιουργικός με την τέχνη στο διαδίκτυο), περισσότερα...

   Πρόγραμμα ERASMUS+ KA227 με τίτλο «Get Creative with Art Online” [GCAO] (Γίνε δημιουργικός με την τέχνη στο διαδίκτυο), ένα πρόγραμμα που στοχεύει να φέρει σε επαφή τους μαθητές με σημαντικά έργα τέχνης που υπάρχουν στις Εθνικές Πινακοθήκες και να τους δημιουργήσει συναρπαστικές ευκαιρίες να εξερευνήσουν την τέχνη μέσα από μια σειρά θεμάτων, και μέσω αυτών να αναπτύξουν μια διά βίου αγάπη για την τέχνη.Στο πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και έχει διετή διάρκεια, συμμετέχουν ως συντονίστρια χώρα η Αγγλία (Global Learning Association) , και ως εταίροι η Ελλάδα (ΑΠΘ), η Σουηδία (CEE AUTO-LEARN) και η Ιταλία (Crewative).

 2. «Ευκαιρίες για την ανάδειξη της φωνής των παιδιών, την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση» ,

  από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - έργο 1953).  2021-2022

  “Opportunities for strengthening children’s voice, interaction and participation in decision making in education” Financed by Hellenic Foundation for Research and Innovation, 2021-2022.

2019

 1. «Εκπαίδευση με Θ.Ε.Μ.Α. (Θεατροπαιδαγωγική, Εκπαιδευτικούς, Μαθητές & Ανθρώπινα δικαιώματα)»,

   Έργο «Εκπαίδευση με Θ.Ε.Μ.Α. (Θεατροπαιδαγωγική, Εκπαιδευτικούς, Μαθητές & Ανθρώπινα δικαιώματα)» [κωδικός έργου 99095] του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητα του Εκπαιδευτικού Συστήματος» της πράξης ΕΔΒΜ103 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Διάρκεια προγράμματος: 17/12/2019 – 15/10/2021. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 41.541,50 ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

 2. ERASMUS+ KA3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SWPBS -«Οικοδομώντας Θετικά, Ενταξιακά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω της Προσέγγισης «Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς», περισσότερα...

  Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ συμμετέχει με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Γρηγοριάδη στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Στρατηγικές Συμπράξεις ΚΑ3 Erasmus+  και ειδικότερα στο Έργο ERASMUS+ KA3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SWPBS -«Οικοδομώντας Θετικά, Ενταξιακά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω της Προσέγγισης «Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς». («Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach» - κωδικός Project No 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY). Στο έργο το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019 και έχει τριετή διάρκεια, συμμετέχουν ως συντονίστρια χώρα η Κύπρος και το επιστημονικό ινστιτούτο CARDET, και ως εταίροι η Φιλανδία, η Ελλάδα και η Ρουμανία.

2018

 1. Online Eκμάθηση Γλωσσών στην εποχή της κινητικότητας,

  Language Learning Online in the age of Mobility (LLOM) ERASMUS+ project European Commission
   

 2. Εκπαίδευση επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ, περισσότερα...

  Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, περιλαμβάνεται η εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ

  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών, 380 διδακτικών ωρών, εξάμηνης διάρκειας, υλοποιείται με βάση ένα μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει δια ζώσης συνεδρίες, που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις των ΠΑ.Κ.Ε. (εν γένει σε μηνιαία βάση εντός σαββατοκύριακων), σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με χρήση ειδικής πλατφόρμας (2 φορές την εβδομάδα), ασύγχρονες δράσεις καθώς και πρακτική άσκηση σε σχολεία και Κέντρα Επιμόρφωσης.

2017

 1. Μελέτη αναστοχαστικών διαδικασιών σε περιβάλλοντα επικοινωνίας από απόσταση (ΕΛΙΔΕΚ),
 2. Μέτρα για βελτίωση κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο,

2016

 1. MOOCs στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Τεχνολογίες Μάθησης για την Εκπαίδευση στη Φυσική (ΙΚΥ),
 2. Les représentations sociales de l’allaitement maternel. Un travail comparatif interculturel (France Vs Grèce),

  Les représentations sociales de l’allaitement maternel. Un travail comparatif interculturel (France Vs Grèce)

  Centre de Recherche en Psychologie, Cognition et Communication (CRPCC), Université de Βretagne Οccidentale (France)

 3. «SIA-ProD: An innovative self-improvement approach for the professional development of early educators»,

  Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships: «SIA-ProD: An innovative self-improvement approach for the professional development of early educators». Επιστημονικός υπεύθυνος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως επιστημονικού εταίρου στο έργο. Κωδικός έργου στην ΕΕ: 2016-1-EL-KA201-023420, (Συνολικός προϋπολογισμός: 284.050,00€).

2015

 1. Οι Neets στην Ελλάδα σήμερα,

  Οι Neets στην Ελλάδα σήμερα. Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. (ΕΟΧ, GR07/ 3757). (2015 – 2016).

 2. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων-“Teacher support Confronting Social Inequalities” (TOCSIN), περισσότερα...

  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων-“Teacher support Confronting Social Inequalities” (TOCSIN) » (ΕΟΧ GR07 / 3708)» στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς προτεραιότητας.  Χρηματοδότηση από ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

2014

 1. «Διερεύνηση του τρόπου ενσωμάτωσης των αυθόρμητων μουσικών αντιδράσεων του παιδιού προσχολικής ηλικίας σε δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες στην τάξη»,

  Ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας στο Α.Π.Θ., Δράση Δ΄ “Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών»: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, 2014 – 2015  [Έργο 90808].

  "Investigating preschool child's spontaneous musical reactions and their integration into creative musical activities in the classroom". Research Committee, AuTh 2014-2015 [90808].

 2. “Η ανάπτυξη της σκέψης και της επικοινωνιακής ικανότητας στα πλαίσια της μαθηματικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο: Ερευνώντας τη σχεδιαστική δραστηριότητα των παιδιών καθώς επιλύουν αυθεντικά μαθηματικά προβλήματα”,

  Ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας στο Α.Π.Θ., Δράση Δ΄ “Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών»: ΕΛΚΕ, ΑΠΘ, 2014 – 2015  [Έργο:  91481]

  “The development of thinking and communication skills in the context of pre-primary mathematics education: Investigating children's drawing activity as they solve authentic mathematical problems”. Research Committee/AUTH 2014 – 2015 [91481]
   

 3. Αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις για την πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών:,

  Ο εκπαιδευτικός της τάξης ως επόπτης». “Looking for alternative solutions for teacher student practicum: the classroom teacher as mentor” Ε.Λ.Κ.Ε./Research Committee Α.Π.Θ./AUTH 2014 – 2015 [Έργο: 91471]

 4. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών: Υποέργο 6 "Αξιολόγηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης",
 5. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών: Υποέργο 6 "Αξιολόγηση υπάρχοντος υλικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης",
 6. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα σπουδών: Υποέργο 10,
 7. Σύγχρονες μορφές ανάπτυξης τουρισμού: καινοτόμες δράσεις,
 8. Διάδρασις, περισσότερα...

  Επιστημονικά υπέυθυνος του Προγράμματος ΔΒΜ «Διάδρασις». 1/2014 – 7/2014. ΓΓΔΒΜ & ΑΠΘ. Δια Βίου Μάθηση (Εκπαίδευση ενηλίκων) και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Διδασκαλία και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού

 9. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ., περισσότερα...

  Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ., συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2014-2020)

 10. «Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Α.Π.Θ.», περισσότερα...

  Στο πλαίσιο του έργου  «Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Α.Π.Θ.» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ)  οργανώθηκε το μάθημα μου «Σπουδές φύλου και Παιδική Λογοτεχνία» σε open course, με χρήση power point και ηχογραφημένη φωνή.

 11. «EQuaP: Enhaning quality in early childhood education and care through participation»,

  Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships: «EQuaP: Enhaning quality in early childhood education and care through participation». Εξωτερικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Κρήτης με συντονιστικό ίδρυμα το SERN (Sweden Emilia Romagna Network), (Προϋπολογισμός 391.132,00€).

2013

 1. Psychosocial process of teacher’s education,

  Psychosocial process of teacher’s education

  Coordinating Institution: Centro de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade Educação CIERS-ed, Βραζιλία Επιστημονική υπεύθυνη: Lucia Villas Boas

 2. Οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο σχολικό περιβάλλον,

  Οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο σχολικό περιβάλλον

 3. Εκπαίδευση και ΔιαΒίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ΔιαΒίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της Εκπαίδευσης». Υπέυθυνος Επιμόρφωσης για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, (2013 – 2014). Δια Βίου Μάθηση (Εκπαίδευση ενηλίκων) και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Διδασκαλία και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού

 4. ΚΕΘΕΑ: «Δημιουργία Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα»,

  ΚΕΘΕΑ: «Δημιουργία Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα», στα υποέργα (α) Μελέτη Σκοπιμότητας και (β) Μελέτη και καταγραφή αναγκών σε σχέση με τον ειδικό πληθυσμό, (2013)

 5. Διερεύνηση των τρόπων αναπαράστασης της επιστημονικής γνώσης: εφαρμογή για την έννοια της 'ενέργειας' ως διδακτικό αντικείμενο σε παιδιά 5-12 ετών.,

  Διερεύνηση των τρόπων αναπαράστασης της επιστημονικής γνώσης: εφαρμογή για την έννοια της 'ενέργειας' ως διδακτικό αντικείμενο σε παιδιά 5-12 ετών.

2012

 1. ΘΑΛΗΣ: Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης στην εκπαίδευση και την κοινωνία,

  ΘΑΛΗΣ: Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης στην εκπαίδευση και την κοινωνία

 2. Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, περισσότερα...

  ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1).  2012-2018
  Μέτρο 1.1 Διαπολ. Εκπαιδ. 1.2 Επιχ. Προγ.: Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση (Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Ευαγγελία Τρέσσου)
  Ανδρέας Καρακίτσιος : Υπεύθυνος Προσχολικής Εκπαίδευσης

 3. ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Επιστημονικό Συμβούλιο ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

  ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Επιστημονικό Συμβούλιο ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 – ΑΠ 8, (2012 – 2014)

 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ΔιαΒίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ΔιαΒίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της Εκπαίδευσης». Υπέυθυνος Επιμόρφωσης για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, (2012 – 2013). Δια Βίου Μάθηση (Εκπαίδευση ενηλίκων) και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Διδασκαλία και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού.

 5. «Ερευνώντας τη σχέση νηπιαγωγού-μαθητή μέσα από τις αντιλήψεις των παιδιών: Μία Τυπολογία των μοντέλων αυτής της σχέσης»,

  Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. «Διαγωνισμός Ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας στο Α.Π.Θ., Δράση Δ΄ Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών»: «Ερευνώντας  τη σχέση νηπιαγωγού-μαθητή μέσα από τις αντιλήψεις των παιδιών: Μία Τυπολογία των μοντέλων αυτής της σχέσης». Επιστημονικός Υπεύθυνος (Συνολικός προϋπολογισμός: 4.000 €).

 6. «Αξιολόγηση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης: Προσαρμογή των ECERS-R & ECERS-E στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον»,

  «ΘΑΛΗΣ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»: «Αξιολόγηση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης: Προσαρμογή των ECERS-R & ECERS-E στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον». Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας «οργάνωσης, υλοποίησης και εποπτείας της πιλοτικής και της κύριας έρευνας» του έργου. Συντονιστικό ίδρυμα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, (Συνολικός προϋπολογισμός 480.000 €).

2011

 1. «Early Change: Promoting the professional development of early childhood educators».,

  Comenius Lifelong Learning Programs: «Early Change: Promoting the professional development of early childhood educators». Επιστημονικός υπεύθυνος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως επιστημονικού εταίρου στο Πρόγραμμα COMENIUS Lifelong Learning Programs (Κωδικός έργου στην ΕΕ: 517999-LLP-2011-GR-COMENIUS-CMP. (Συνολικός προϋπολογισμός: 300.000€).

2010

 1. Κατάρτιση φιλολόγων σε Θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, περισσότερα...
 2. Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών ΑΠ 1, περισσότερα...
 3. Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη,

  Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

 4. Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών Α.Π. 2,
 5. Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Υποέργο 1),
 6. Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη,

2003

 1. «Μουσικοπαιδαγωγικό Δίκτυο meNet - Ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επικοινωνίας για τη Διαχείριση της Γνώσης για τη Μουσική Εκπαίδευση», περισσότερα...

  Το meNet είναι ένα COMENIUS-3 δίκτυο που χρηματοδοτήθηκε από το SOKRATES-COMENIUS πρόγραμμα. Συμμετείχαν ως ενεργοί εταίροι 26 ιδρύματα από 11 χώρες, ενώ περίπου 90 ιδρύματα από 23 χώρες ως συνδεδεμένοι εταίροι του δικτύου. Το meNet συνέλεξε, συγκέντρωσε και διέδωσε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους γνώσεις σχετικά με τη μουσική εκπαίδευση στα σχολεία και την κατάρτιση μουσικών εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου δικτύου για τη μουσική εκπαίδευση.