Κατατακτήριες Εξετάσεις

Πληροφορίες για κατατακτήριες εξετάσεις :

Ακολουθεί η προκήρυξη για τις επόμενες κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η προκήρυξη με την εξεταστέα ύλη και τη βιβλιογραφία των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η αίτηση των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Την αίτηση συνοδεύει αντίγραφο πτυχίου (μη επικυρωμένο). Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος (δεύτερος όροφος Πύργου Παιδαγωγικής), συνοδευόμενες από το αντίγραφο του πτυχίου, από τη 1η έως τις 15 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12:00-13:00.

Η αίτηση των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του Τμήματος ΕΔΩ

(ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί την 01.11.2019 και ώρα 09:00 π.μ. και θα παραμείνει ανοικτός έως 15.11.2019.και ώρα 23:59)

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν 2690/1999.

Τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά που πρέπει να «ανεβάσετε» (σκαναρισμένα όλα σε μορφή pdf και ως ένα αρχείο σε μορφή zip) είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

2. αστυνομική ταυτότητα ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2019.

(Αναλυτικά οι ώρες εξέτασης των μαθημάτων θα ανακοινωθούν προσεχώς).

    Ο Νόμος  Ν.4186, άρθρο 57, με τις σχετικές διατάξεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις.

    Η Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13.12.2013 με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων.