Διαδικασία Εξετάσεων για Κατάταξη Πτυχιούχων

2020-2021

Η προκήρυξη με την εξεταστέα ύλη και τη βιβλιογραφία των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.[εδώ]

Αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: 161 (ΦΕΚ 3130/28.7.2020 τ.Β')

Η αίτηση των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα υποβληθεί ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του Τμήματος (ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί την 01.11.2020 και ώρα 09:00 π.μ. και θα παραμείνει ανοικτός έως 15.11.2020.και ώρα 23:59)

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν 2690/1999.

Τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά που πρέπει να «ανεβάσετε» (σκαναρισμένα ως ένα αρχείο σε μορφή zip) είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

2. αστυνομική ταυτότητα ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο

 


 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2020.

 


 

Γενικές Πληροφορίες για εξετάσεις κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα:

Λοιπά χρήσιμα/σχετική νομοθεσία:

  1. απόσπασμα ν.3404/2005 (άρθρο 15)
  2. απόσπασμα ν.4186/2013 (άρθρο 57, τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου)
  3. απόσπασμα ν.4218/2013 (άρθρο 6 παρ.10, τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου)
  4. Η με αριθμ.  Φ1/192329/Β3/13.12.2013 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων
  5. Η με αριθμ. 92983/Ζ1/11.06.2015 απόφαση του ΥΠΠΕΘ η οποία τροποποιεί την παραπάνω υπουργική απόφαση
  6. απόσπασμα ν.4485/2017 (άρθρο 74 παρ.2 που τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου όπως τροποποιήθηκαν με το δεύτερο αναφερόμενο νόμο)