Διαδικασία Εξετάσεων για Κατάταξη Πτυχιούχων

2020-2021

Η προκήρυξη με την εξεταστέα ύλη και τη βιβλιογραφία των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.[εδώ]

Η αίτηση των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα υποβληθεί ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του Τμήματος (ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί την 01.11.2020 και ώρα 09:00 π.μ. και θα παραμείνει ανοικτός έως 15.11.2020.και ώρα 23:59) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ.3 Ν 2690/1999.

Τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά που πρέπει να «ανεβάσετε» (σκαναρισμένα ως ένα αρχείο σε μορφή zip) είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

2. αστυνομική ταυτότητα ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο

Αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: 161 (ΦΕΚ 3130/28.7.2020 τ.Β')

Σύμφωνα με

  • το πρώτο άρθρο της  αριθμ Φ1/192329/B3/ 13.12.2013 απόφασης του ΥΠΑΙΘ «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄3185).
  • την αριθμ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021» (Β΄ 1853), όπως έχει συμπληρωθεί με την αριθμ. Φ.253.1/99066/Α5/24.7.2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (B’ 3130),

οι πτυχιούχοι που θα καταταχθούν στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-21  μέσω εξετάσεων υπολογίζονται στα δεκαεννέα (19) άτομα.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2020 (Σύμφωνα με το  αριθμ πρωτ. 354/20.10.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο σύμφωνα με τα οριζόμενα της  Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4484), η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25.11.2020:

Σύμφωνα με την αριθμ. 160442/Ζ1/23-11-2020 (Β' 5200) Απόφαση του αρμόδιου για θέματα ανώτατης εκπαίδευση Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων "Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021"

Άρθρο πρώτο
1. Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύoς των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARSCov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185). Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

2. Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά καθορίζονται από την Πολιτεία.
3. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.
4. Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης.
Άρθρο δεύτερο
Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13.12.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185)


 

Γενικές Πληροφορίες για εξετάσεις κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα:

Λοιπά χρήσιμα/σχετική νομοθεσία:

  1. απόσπασμα ν.3404/2005 (άρθρο 15)
  2. απόσπασμα ν.4186/2013 (άρθρο 57, τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου)
  3. απόσπασμα ν.4218/2013 (άρθρο 6 παρ.10, τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου)
  4. Η με αριθμ.  Φ1/192329/Β3/13.12.2013 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων
  5. Η με αριθμ. 92983/Ζ1/11.06.2015 απόφαση του ΥΠΠΕΘ η οποία τροποποιεί την παραπάνω υπουργική απόφαση
  6. απόσπασμα ν.4485/2017 (άρθρο 74 παρ.2 που τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου όπως τροποποιήθηκαν με το δεύτερο αναφερόμενο νόμο)