Διαδικασία Εξετάσεων για Κατάταξη Πτυχιούχων

 


Γενικές Πληροφορίες για εξετάσεις κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα:

Λοιπά χρήσιμα/σχετική νομοθεσία:

  1. απόσπασμα ν.3404/2005 (άρθρο 15)
  2. απόσπασμα ν.4186/2013 (άρθρο 57, τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου)
  3. απόσπασμα ν.4218/2013 (άρθρο 6 παρ.10, τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου)
  4. Η με αριθμ.  Φ1/192329/Β3/13.12.2013 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων
  5. Η με αριθμ. 92983/Ζ1/11.06.2015 απόφαση του ΥΠΠΕΘ η οποία τροποποιεί την παραπάνω υπουργική απόφαση
  6. απόσπασμα ν.4485/2017 (άρθρο 74 παρ.2 που τροποποιεί τις διατάξεις του 1ου νόμου όπως τροποποιήθηκαν με το δεύτερο αναφερόμενο νόμο)