3ος κύκλος σπουδών - διδακτορικές διατριβές

Στόχος των διδακτορικών Σπουδών

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο επιστημονικός και ερευνητικός χαρακτήρας της διδακτορικής διατριβής πιστοποιείται με την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλληλα, οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν πηγή ακαδημαϊκού κύρους και αναγνώρισης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής

Ο παρακάτω Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄ [ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ] του Ν. 4485/4-8-2017 (Α΄114): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δι­ατάξεις», αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής και έχει καταρτιστεί με απόφαση της Συνέλευσης (συνεδρίαση με αριθμό 07/21.12.2017) του οικείου Τμήματος (άρθρο 45 του Ν.4485/2017) και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (Συνεδρίαση με αριθμό 2953/25.01.2018).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ Β' 2168/12.6.2018) ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4485/2017

Παράρτημα Α: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ)

Παράρτημα Β: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (σύμφωνα με την περίπτωση (β) του άρθρ. 3 του κανονισμού Διδακτορικών Διατριβών στο ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ)

Παράρτημα Γ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ (σύμφωνα με το άρθρ. 6, παρ.2 του Κανονισμού Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ)

(ΝΕΟ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 09/06.12.2018: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΔ (ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΑΠΘ ΑΡ.ΣΥΝ. 176/29.10.2015) ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4485/2017


Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικών  διατριβών σε συγκεκριμένα πεδία [2021]


Προκηρύξεις για εκπόνηση διδακτορικών διατρίβων σε συγκεκριμένα πεδία [2020]


Δείτε τις πιο πρόσφατες Διδακτορικές Διατριβές που πραγματοποιήθηκαν στο  Τμήμα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (διαθέσιμο μόνο σε όσους/ες έχουν κωδικούς του ιστοτόπου)