ανακοινώσεις

νέο: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 18.11.2018 ΩΡΑ 24:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (τελευταία ενημέρωση: 22.11.2018)

για όσους/ες ενδιαφέρονται να εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Επιστήμες της Αγωγής –

Lifelong Learning and Leadership in Education-Education Sciences»  

του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικής

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

http://msc-lilles.nured.auth.gr/msc_lilles/el

Μετά την ίδρυση του ΠΜΣ (ΦΕΚ) «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Επιστήμες της Αγωγής – Lifelong Learning and Leadership in Education-Education Sciences»  στο ΤΕΠΑΕ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ

σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη με αριθμ. 01/06.9.2018 Συνεδρίασή του, αποφάσισε

να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/-τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τον ίδιο τίτλο.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

από 04 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16.00  έως και την 11η Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 18.11.2018 ΩΡΑ 24:00

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (εδώ).

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το Πρόγραμμα Σπουδών, διαμορφώνεται ως εξής, ανά εξάμηνο:

 

Α΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

1

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική

10 ECTS

2

Ψηφιακά Περιβάλλοντα Τυπικής και μη Τυπικής Εκπαίδευσης

10 ECTS

3

Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών: Ερευνητικές Προσεγγίσεις

10 ECTS

 

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

4

Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές για την Εκπαίδευση 

10 ECTS

5

Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

10 ECTS

6

Σχολική βελτίωση, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις

10 ECTS

 

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

7

Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης και Ηγεσία

10 ECTS

8

Πρακτική Άσκηση και Σχεδιασμός Έργων Διά Βίου Μάθησης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

10 ECTS

9

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

10 ECTS

 

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α

Μάθημα

ECTS

10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 

Σύνολο ECTS 30

 
για περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
τηλ. 2310995090 (εσωτ.2.1 και 2.3)

 

Ετικέτες: