Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.

φόρμα αίτησης

Κατατακτήριες Εξετάσεις - Υποβολή αίτησης

Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2020 - 2021
Undefined

Οδηγίες: 

(ο σύνδεσμος ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα 02.11.2020 και ώρα 10:30 αντί της Κυριακής 01.11.2020 και ώρα 09:00 π.μ. -λόγω τεχνικού προβλήματος και θα παραμείνει ανοικτός έως  Κυριακή 15.11.2020.και ώρα 23:59)

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να «ανεβάσετε» (σκαναρισμένα όλα ως ένα αρχείο σε μορφή zip) είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

2. αστυνομική ταυτότητα ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο