ανακοινώσεις

Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022

Προς ενημέρωση

των  Διοικητικών Συμβουλίων

  • του Συλλόγου των Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών του Τμήματος
  • των Συλλόγων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών του Τμήματος

υπενθυμίζεται η δημοσίευση  της με αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021), με θέμα : «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».