ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΛΚΕ Αρ. Πρωτ. 9833/2018 για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18)

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5008745), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17.05.2017 και σχετικών τροποποιήσεων και διευκρινίσεων, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα επιλέξιμων μαθημάτων.
 
Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία  δύο (2) μαθημάτων κατα το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, με τίτλο:
  1. Μέσα Επικοινωνίας και Παιδική Ηλικία (ΥΒ.1.019)
  2. Μουσειακή Εκπαίδευση (ΥΒ.1.026)
Προθεσμία Υποβολής: 13/02/2018
Τη σχετική πρόσκληση θα τη βρείτε εδώ(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) και εδώ(ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος