ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων διά ζώσης και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, στην ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας σε διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς και στην κατάλληλη χρήση διαδικτυακών επικοινωνιακών και συνεργατικών εργαλείων προκειμένου να προαχθεί και να βελτιωθεί η εκπαιδευτική αλληλεπίδραση.

 
 
Σπουδές
 • Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών
 • Τίτλος ερευνητικής επάρκειας «Προηγμένων Σπουδών Διδακτορικού»,  Πανεπιστήμιο της Αλκαλά, Ισπανία, Τμήμα Επιστημών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πρόγραμμα «Πληροφορία, Τεκμηρίωση και Γνώση»
 • Διδακτορικός τίτλος με θέμα “Development of a framework for the e-education of educators of special groups aiming to improve their compatibility with their learners” (Ανάπτυξη ενός πλαισίου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για την εκπαίδευση εκπαιδευτών για ειδικές κοινωνικές ομάδες με στόχο τη βελτίωση της συμβατότητάς τους με τους εκπαιδευομένους), Πανεπιστήμιο της Αλκαλά, Ισπανία, Τμήμα Επιστημών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, πρόγραμμα «Πληροφορία, Τεκμηρίωση και Γνώση» 

 

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

 • 2021: Pavlis Korres, M. Enhancing Students’ Online Experience: Best educational practices unveiled by the mouse in the presence of a cat. Στο L. Kyei-Blankson, E. Ntuli, & J. Blankson (Eds.), Revealing Inequities in Online Education During Global Crises (σσ. 420-446). USA: IGI-GLOBAL.
 • 2021: Kokkonos, A., & Pavlis Korres, M. IT Opportunities for Teachers’ Training and Support: An Action Research during Covid-19 pandemic in Greece. Στο P. Ordóñez de Pablos, M. N. Almunawar, K. Tai Chui, M. Kaliannan (Eds.), Analyzing IT Opportunities for Inclusive Digital Learning (σσ. 192-214). USA: IGI-GLOBAL.
 • 2020: Παυλή Κορρέ, Μ., & Λευθεριώτου, Π. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διά Ζώσης Εκπαίδευσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης. Αθήνα: Ύψιλον.
 • 2020: Ευσταθίου, Ι., Παυλή Κορρέ, Μ., Λευθεριώτου, Π., Γεωργίου, Α., Μαρμαρινός, Κ., & Ασημέλλης, Ε. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία. Νέος Παιδαγωγός online, 21, 116-123. ISSN: 2241-6781
 • 2020: Karakolidou, E., Leftheriotou, P., & Pavlis Korres, M. Facilitating the educational process in online environments: A study on the synchronous group advisory online meetings in the Hellenic Open University. Στο P. Ordóñez de Pablos, M.D. Lytras, & X. Zhang, IT and the Development of Digital Skills and Competencies in Education (pp.122-143). USA: IGI-GLOBAL
 • 2020: Kanakaris, V., & Pavlis Korres, M. Investigating the educational needs of third age people within the scope of an educational program for the use of social media networks through smart-phones. Στο Στο P. Ordóñez de Pablos, M.D. Lytras, & X. Zhang, IT and the Development of Digital Skills and Competencies in Education (pp. 100-121). USA: IGI-GLOBAL 

 • 2020: Παυλή Κορρέ, Μ., Καραλής, Θ., Τζοβλά, Ε., & Τσικρικώνη, Χ. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές και θεσμικές προϋποθέσεις. Στα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής: Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 12-13 Απριλίου, 2019, Αλεξανδρούπολη.

 • 2019: Lignos, I., & Pavlis Korres, M. Virtual Reality Applications as an innovative educational practice in Adult Education: A case study on training Hellenic Air Force Pilots. Στο Mehdi Khosrow-Pour, D.B.A.  (Information Resources Management Association, USA), Handbook of Research on Challenges and Opportunities in Launching a Technology-Driven International University (pp. 215-235). USA: IGI-GLOBAL.

 • 2019: Chavdoulas, A., Pavlis Korres, M., & Leftheriotou, P. Investigating Asynchronous Interaction between MOOC Learners through Forum Use and Peer-Review. Στο Patricia Ordóñez de Pablos, Miltiadis D. Lytras, Jacky Xi Zhang and Kwok Tai Chui, Opening Up Education for Inclusivity Across Digital Economies and Societies (pp. 97-119). USA: IGI-Global.