ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Διδασκαλία και μάθηση εννοιών για τη φύση και το περιβάλλον. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, μαθητών και πολιτών για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση  εκπαιδευτικού υλικού για τη φύση και το περιβάλλον. Το οικολογικό αποτύπωμα ως εργαλείο στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία.  Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία ως πλαίσιο συνεκπαίδευσης  παιδιών με και χωρίς προβλήματα  μάθησης. Το περιβαλλοντικό τοπίο  ως εργαλείο  στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. ΠΕριβαλλοντική ποιότητα και κοινωνικές ανισόττηες.

 
 
Σπουδές
 • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Μετεωρολογία, Τμήμα Φυσικής,   Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές,  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ένωση  Ελλήνων Φυσικών.
 • Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος,  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου.
 • Διδάκτορας στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα. Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Τομέας επιστήμης: Εκπαίδευση, κατάρτιση εκπαιδευτικών. [Θέμα έρευνας: Έννοιες για τη Φύση και το Περιβάλλον. Ανάπτυξη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Υλικού για την από  Απόσταση Εκπαίδευση].
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Βιβλία

 • Δημητρίου, Α., Θεοδωρίδης, Α., Μαντούβαλος, Ι. (2016). Μελέτη της εξέλιξης του περιβαλλοντικού αστικού τοπίου στον χώρο και τον χρόνο ως εργαλείο για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης. Αλεξανδρούπολη: Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΤΕΕΠΗ. ISBN: 978-618-5182-02-01
 • Δημητρίου, Α. (2015). Έννοιες Φυσικών Επιστημών για την Προσχολική Ηλικία  Εργαστηριακός Οδηγός. Αλεξανδρούπολη: Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΤΕΕΠΗ, ΔΠΘ. ISBN 978-960-99486-9-2 [Επιμέλεια Α. Δημητρίου & Π. Ξενιτίδου] ISBN 978-960-99486-9-2
 • Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ., Μπλιώνης Γ. (2014). Γη ένας μικρός και  εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg. ISBN:978960-01-1607.

Επιμέλεια  Βιβλίων

 • Δημητρίου, Α., Σακονίδης, Χ., Μαλκοπούλου, Ε., Μπουτζιλούδη, Χ. & Τεμπρίδου, Α-Ε. (2017). Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα  αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Τόμος Α’: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά  10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. – Δ.Π.Θ. ISBN  978-618-5182-04-5 (Set)  (σελ. 647). ISBN  978-618-5182-05-2
 • Δημητρίου, Α., Σακονίδης, Χ., Μαλκοπούλου, Ε., Μπουτζιλούδη, Χ. & Τεμπρίδου, Α-Ε. (2017). Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα  αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων. Πρακτικά  10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. – Δ.Π.Θ. ISBN  978-618-5182-04-5 (Set) (σελ. 379). ISBN  978-618-5182-06-9
 • Γεωργόπουλος, Α., Δημητρίου, Α., Μαλανδράκης, Γ. (2017). Πρακτικά 2ης Επιστημονικής Συνάντησης Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Άρθρα  σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά

 • Μαλανδράκης, Γ., Δημητρίου, Α., & Γεωργόπουλος, Α. (2020). Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 2(1), 29-41.
 • Lithoxoidou, L., Georgopoulos, A., Dimitriou, A. & Xenitidou, S. (2017).  "Trees have a soul too!!" Developing empathy and environmental values in early childhood. International Journal of Early Childhood Environmental Education (IJECEE), 5 (1), 68-88.
 • Dimitriou, A., Pimenidis, D. (2015). Local authorities’ views and attitudes on sustainable energy policy: the case of Mayors of Rhodes, Island, Greece (2010-2014). International Journal of Environmental Protection and Policy 3 ( 2), 20-30. doi: 10.11648/j.ijepp.20150302.11
 • Christidou, V., Dimitriou, A., Mparkas, N., Grammenos, S, Papadopoulou, M.  (2015). Young Noise Researchers. An intervention to promote noise awareness in preschool children. Journal of Baltic Sea Science Education,14 (5): 569–585.
 • Malkopoulou, E., Papageorgiou, G., Dimitriou, A. (2015). Investigating the way 5-years old children distinguish the concepts ‘object’ and ‘material’ Is the ‘material’ overshadowed by the ‘object’? International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 14 (1), 116-131.
 • Desli, D. & Dimitirou, A. (2014). Teaching mathematics and science in early childhood: Prospective kindergarten and primary school teachers’ beliefs. Review of Science, Mathematics and ICT Education, 8 (2), 25-48.
 • Δημητρίου, Α. (2014). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία και ενεργός πολίτης. Διαπιστώσεις, επιδιώξεις, προοπτικές. Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 6 (51).

Κεφάλαια σε βιβλία- Συλλογικούς τόμους

 • Δημητρίου, Α. (2016). Ποιότητα περιβάλλοντος και κοινωνικές ανισότητες. Ο ρόλος της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία: διαπιστώσεις, επιδιώξεις και προοπτικές. Στο Γ. Νικολάου, Κ. Κώτσης (Επιμ.). Περιβάλλον, γεωγραφία, εκπαίδευση. Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο καθηγητή Απόστολο Κατσίκη  (σελ. 70-87). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ Εκδοτική
 • Δημητρίου, A. & Αϊβαλιώτου, E. (2016). Η συνεκπαίδευση των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας με και χωρίς ειδικές ανάγκες στις φυσικές επιστήμες. Ερευνώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Στο Β. Τσελφές (Επιμ.). Προσχολική ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών (σελ. 89-116). Αθήνα: Εκδόσεις Άρτεμις Πετροπούλου.ISBN: 978-618-82606-0-3
 • Δημητρίου, A. & Ρουσίδου, Α. (2016). Διερεύνηση των ικανοτήτων των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας να ερμηνεύουν πίνακες  και γραφήματα. Στο Β. Τσελφές (Επιμ.). Προσχολική ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών (σελ. 147-166). Αθήνα: Εκδόσεις Άρτεμις Πετροπούλου.ISBN: 978-618-82606-0-3
 • Δημητρίου, A. & Γαζιώτου, Κ. (2016). Εκπαίδευση μικρών παιδιών και για το περιβάλλον και την αειφορία. Δράση στην κοινότητα με την τεχνική του καθοδηγούμενου οραματισμού. Η περίπτωση του αστικού περιβάλλοντος. Στο Β. Τσελφές (Επιμ.). Προσχολική ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών (σελ. 335-349). Αθήνα: Εκδόσεις Άρτεμις Πετροπούλου.ISBN: 978-618-82606-0-3
 • Δημητρίου, Α. (2014). Ο ρόλος των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Στο Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.). Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προτάσεις (σελ. 44-58). Αθήνα: Gutenberg. ISBN978-960-011665-6

Άρθρα σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με κριτές

 • Τσολακίδου, Σ., Δημητρίου, Α. & Μαλκοπούλου, Ε. (2020) Διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη βιοποικιλότητα.  Πρακτικά 11ου Συνεδρίου ΕΝΕΦΕΤ: Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, «Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αι.» υπό έκδοση
 • Βαρσαμά, Μ. & Δημητρίου, Α. (2019). Ανάστροφος Σχεδιασμός των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στο σύγχρονο Συμπεριληπτικό Νηπιαγωγείο – Μελέτη Περίπτωσης. Στο Παντίδος, Π. (επιμ.) (2019). Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση – Φυσικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, σελ 23-31.
 • Μαλκοπούλου, Ε., Δημητρίου, Α. (2017).  Διερευνώντας τις αντιλήψεις νηπιαγωγών για την έννοια του οικοσυστήματος. Στο: Δημητρίου, Α., Σακονίδης, Χ., Μαλκοπούλου, Ε., Μπουτζιλούδη, Χ. & Τεμπρίδου, Α-Ε. (2017). Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα  αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Τόμος Α’: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά  10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. – Δ.Π.Θ. (428-436)ISBN  978-618-5182-04-5 (Set). ISBN  978-618-5182-05-2
 • Δουλάμη, Ε., Δημητρίου, Α. (2017). Διερεύνηση των απόψεων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρολό του σύγχρονου σχολείου στην προαγωγή της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Στο: Δημητρίου, Α., Σακονίδης, Χ., Μαλκοπούλου, Ε., Μπουτζιλούδη, Χ. & Τεμπρίδου, Α-Ε. (2017). Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα  αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Τόμος Α’: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά  10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. – Δ.Π.Θ. (369-378). ISBN  978-618-5182-04-5 (Set). ISBN  978-618-5182-05-2
 • Malkopoulou, E., Boutziloudi, Chr., Dimitriou, A., Tempridou, A-E. (2016).  Investigating biodiversity in our schoolyard. In S.  Powell, L. Hryniewicz (eds). Proceedings of the OMEP European Conference, The Place of the Child in the 21st Century (96-103). Canterburry: Canterbury Christ Church University. ISBN 978-1-909067-63-9
 • Χρηστίδου, Β., Δημητρίου, Α.,  Παπαδοπούλου, Μ., Γραμμένος, Σ. & Μπάρκας, Ν. (2015). Μικροί ερευνητές ήχου ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την ευαισθητοποίηση στις συνέπειες του θορύβου. Στο Χ. Σκουμπουρδή & Μ. Σκουμιός (Επιμέλεια). Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (452-471). Ρόδος: ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Δημητρίου, Α. & Μαντούβαλος, Ι. (2014). Το περιβαλλοντικό τοπίο της Αλεξανδρούπολης στον ιστορικό χρόνο και χώρο  ιστορικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου της πόλης (β΄ μισό του 19ου αι. – μέσα 20ού αι.).  Στο Σ. Λάϊου (Επιμέλεια). Τοπικές κοινωνίες στο θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18ος-19ος αι. (255-274). Κέρκυρα: Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Δημητρίου, Α. & Μαράκος, Δ. (2014). Μέσα μαζικής επικοινωνίας και  περιβαλλοντικά ζητήματα μια αναλυτική προσέγγιση  του ημερήσιου Τύπου τοπικής και εθνικής εμβέλειας για τα έτη 2001 και 2011. Στο Κ. Νικολάου (Επιμ.) Πρακτικά 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ηλεκτρονική Έκδοση (ISBN 978-618-81196-0-4, ISSN: 1791-4280).
 • Μπάρκας, Ν., Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β., Παπαδοπούλου,Μ. (2014). Πρόγραμμα ΕΥΑΙΣΘΟ η αναπλαισίωση εννοιών της ακουστικής με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά. Στο Γ. Παπαδέλης, (2014). (Επιμ.). Πρακτικά Συνεδρίου. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014. (278-284). Θεσσαλονίκη: Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
 • Λιθοξοϊδου, Λ. Γεωργόπουλος. Α. & Δημητρίου, Α. (2014). Και τα δέντρα έχουν ψυχή. Καλλιέργεια ενσυναίσθησης και περιβαλλοντικών αξιών στην προσχολική ηλικία. Στο Μ. Τζεκάκη και Μ. Κανατσούλη (Επιμέλεια). Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Ανα-στοχασμοί  για την Παιδική Ηλικία. (926-950). Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ. ISBN: 978-960-243-695-0.